Baner Akademi Piotrkowskiej

Praktyki

Zarządzenie Rektora nr 30-2023 Akademii Piotrkowskiej z dnia 17 sierpnia 2023 roku zmieniające zarządzenie Rektora Akademii Piotrkowskiej 17/2023 z dnia 3 lipca 2023 r. w sprawie praktyk zawodowych dla studentów oraz dla słuchaczy studiów podyplomowych Akademii Piotrkowskiej w Piotrkowie Trybunalskim – szczegóły

Załączniki do kierunku Pielęgniarstwo:

ZAŁĄCZNIKI DO ZARZĄDZENIA NR 30/2023
Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 30 – dotychczasowy załącznik nr 14 do zarządzenia nr 17/2023 Rektora Akademii Piotrkowskiej otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia.POBIERZ
Załącznik nr 2 do Zarządzenia nr 30 – dotychczasowy załącznik nr 18 do zarządzenia nr 17/2023 Rektora Akademii Piotrkowskiej otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszego zarządzenia.POBIERZ
Załącznik nr 3 do Zarządzenia nr 30 – dotychczasowy załącznik nr 19 do zarządzenia nr 17/2023 Rektora Akademii Piotrkowskiej otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszego zarządzenia.POBIERZ
Załącznik nr 4 do Zarządzenia nr 30 – dotychczasowy załącznik nr 21 do zarządzenia nr 17/2023 Rektora Akademii Piotrkowskiej otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszego zarządzenia.POBIERZ
Załącznik nr 5 do Zarządzenia nr 30 – wprowadza się załącznik nr 26 w brzmieniu zgodny z załącznikiem nr 5 do niniejszego zarządzenia.POBIERZ
Załącznik nr 6 do Zarządzenia nr 30 – wprowadza się załącznik nr 27 w brzmieniu zgodny z załącznikiem nr 6 do niniejszego zarządzeniaPOBIERZ

————————————————————————————-

Zarządzenie Rektora nr 17-2023szczegóły

ZAŁĄCZNIKI DO ZARZĄDZENIA NR 17/2023
Załącznik nr 1 – instrukcja przygotowywania i obiegu umów i porozumień dotyczących studenckich praktyk zawodowych w Akademii Piotrkowskiej,POBIERZ
Załącznik nr 2 – wzór porozumienia dotyczącego studenckich praktyk zawodowych
w zakładach pracy,
POBIERZ
Załącznik nr 3 – wzór porozumienia dotyczącego studenckich praktyk zawodowych
w szkole/przedszkolu/placówce systemu oświaty,
POBIERZ
Załącznik nr 4 – wzór porozumienia zawodowego w zakładzie pracy – praktyka zagraniczna,POBIERZ
Załącznik nr 5 – wzór porozumienia dotyczącego studenckich praktyk nauczycielskich dydaktycznych/psychologiczno-pedagogicznych/pedagogicznych/ogólnopedagogicznych/ wychowawczo-dydaktycznych,
POBIERZ
Załącznik nr 6 – wzór umowy z zakładami pracy,POBIERZ
Załącznik nr 7 – wzór umowy o dzieło dotyczącej recenzji praktyki dydaktycznej
i psychologiczno-pedagogicznej,
POBIERZ
Załącznik nr 8 – wzór rachunku do umowy o dzieło dotyczącej recenzji praktyki dydaktycznej/psychologiczno-pedagogicznej/pedagogicznej/ogólnopedagogicznej/ wychowawczo-dydaktycznej,POBIERZ
Załącznik nr 9 – wzór wniosku o przyjęcie na praktykę studencką,POBIERZ
Załącznik nr 10 – wzór wniosku o przyjęcie na praktykę dydaktyczną, psychologiczno-pedagogiczną/pedagogiczną/ogólnopedagogiczną/wychowawczo-dydaktyczną,POBIERZ
Załącznik nr 11a – praktyka ciągła przed rozpoczęciemPOBIERZ
Załącznik nr 11b – praktyka ciągła po zakończeniuPOBIERZ
Załącznik nr 11c – praktyka śródroczna przed rozpoczęciemPOBIERZ
Załącznik nr 12 – wzór karty informacyjnej z przebiegu praktyki dydaktycznej/psychologiczno-pedagogicznej/pedagogicznej/ogólnopedagogicznej/ wychowawczo-dydaktycznej,POBIERZ
Załącznik nr 13 – wzór karty informacyjnej z przebiegu studenckiej praktyki zawodowej,POBIERZ
Załącznik nr 14 – wzór zaświadczenia o odbyciu studenckiej praktyki zawodowej,POBIERZ
Załącznik nr 15 – zaświadczenie o zatrudnieniuPOBIERZ
Załącznik nr 16 – wzór zaświadczenia o stażu/wolontariacie,POBIERZ
Załącznik nr 17 – wzór opinii o przebiegu studenckiej praktyki zawodowej
na kierunku Pielęgniarstwo,
POBIERZ
Załącznik nr 18 – wzór skierowania na studencką praktykę zawodową na kierunku Pielęgniarstwo, do podmiotu leczniczego, z którym uczelnia nie ma podpisanego porozumienia w sprawie realizacji kształcenia praktycznego,
POBIERZ
Załącznik nr 19 – wzór umowy dotyczącej studenckich praktyk zawodowych
z podmiotami wykonującymi działalność leczniczą zawieranej na kierunku Pielęgniarstwo,
POBIERZ
Załącznik nr 20 – wzór umowy dotyczącej studenckich praktyk zawodowych
na kierunku Pielęgniarstwo,
POBIERZ
Załącznik nr 21 – wzór umowy dotyczącej zajęć praktycznych na kierunku Pielęgniarstwo,POBIERZ
Załącznik nr 22 – wzór porozumienia w sprawie realizacji studenckich praktyk zawodowych na kierunku Pielęgniarstwo z ,POBIERZ
Załącznik nr 23 – wzór umowy- zlecenia wraz z oświadczeniem z zakładu pracy,POBIERZ
Załącznik nr 24 – wzór umowy zlecenia dotyczącej hospitacji praktyki śródrocznej dydaktycznej
POBIERZ
Załącznik nr 25 – wzór porozumienia w sprawie realizacji studenckich zajęć praktycznych,POBIERZ