Baner Akademi Piotrkowskiej

Deklaracja dostępności

Akademia Piotrkowska pod patronatem Jana Olszewskiego zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strona internetowa Akademii Piotrkowskiej pod patronatem Jana Olszewskiego.

 • Data publikacji strony internetowej: 2020-01-01.
 • Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2024-01-05.

Status zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Niespełnione wymagania

 • Pliki doc, docx, pdf, pptx, ppt – nie są zgodne z WCAG.
 • Nieczytelne przez czytniki ekranu dokumenty PDF użytkownicy mogą rozpoznać narzędziem OCR;.
 • Brak odpowiedniej struktury nagłówkowej artykułów; wykresy, mapy, skomplikowane grafiki, infografiki nie posiadają alternatywy w postaci tekstu, tabel itp. – nie są zgodne z WCAG.
 • Materiały graficzne mogą posiadać treści wplecione w grafikę.
 • Mogą występować braki atrybutu alt ale niektórych elementów graficznych; mogą występować zbędne spacje.
 • Brak podkreśleń linków.
 • Mogą występować linki, które nie posiadają tekstu.
 • Na stronie mogą wystąpić elementy, które nie są dostępne za pomocą klawiatury.
 • Mogą występować ruchome elementy strony.
 • Mogą występować błędy w css oraz html.

Powody braku spełniania wymagań

 • Pliki zostały opublikowane przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej.
 • Filmy zostały opublikowane przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej.

Strona posiada następujące ułatwienia dla osób z niepełnosprawnościami:

 • podwyższony kontrast (czarne tło, żółte litery),
 • możliwość powiększenia wielkości liter na stronie,
 • mapa strony,
 • informacja w języku migowym dla osób z dysfunkcją słuchu

Przygotowanie deklaracji dostępności

Oświadczenie sporządzono dnia: 2024-01-05.
Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.
Data ostatniego przeglądu deklaracji: 2024-01-05.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt.

Obsługa wniosków i skarg związanych z dostępnością

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Strona internetowa Rzecznika Praw Obywatelskich

Dostępność architektoniczna

brak danych

Aplikacje mobilne

brak

Dodatkowe informacje

Na bieżąco staramy się modyfikować stronę internetową, aby zapewnić dostępność zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych