Baner Akademi Piotrkowskiej

Studenci z niepełnosprawnościami

Studenci Akademii Piotrkowskiej mogą składać wnioski o stypendium dla osób z niepełnosprawnościami w terminie 06-20.10.2023 roku w pok. 8, bud. A.

Studenci, którzy chcą ubiegać się o stypendium dla osób z niepełnosprawnościami muszą posiadać orzeczenie o stopniu niepełnosprawności, wydane przez Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności bądź lekarza orzecznika ZUS.

UWAGA!
Zgodnie z zapisami art. 23 pkt 1-3 ustawy z 9 marca 2023 r. o zmianie ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów oraz niektórych innych ustaw orzeczenia, które utraciły moc w czasie pandemii lub w stanie zagrożenia epidemicznego, ale dotąd były automatycznie przedłużane przez tzw. ustawę covidową, będą ważne w następujących datach:

  • do 31 grudnia 2023 r. – jeśli ich ważność upłynęłaby do 31 grudnia 2020 r.,
  • do 31 marca 2024 r. – jeśli ich ważność upłynęłaby w okresie od 1 stycznia 2021 r. do 31 grudnia 2021 r.
  • do 30 września 2024 r. – jeśli ich ważność upłynęłaby w okresie od 1 stycznia 2022 r. do 5 sierpnia 2023 r.

Wszystkie orzeczenia będą jednak ważne nie dłużej niż do dnia wydania nowego ostatecznego orzeczenia o niepełnosprawności lub orzeczenia o stopniu niepełnosprawności.

Wszystkie dokumenty niezbędne do ubiegania się o stypendium dla osób z niepełnosprawnościami na rok akademicki 2023/2024 znajdują się poniżej:

  • Wniosek o przyznanie stypendium dla osób niepełnosprawnych – zał. nr 27
  • Oświadczenie o prawdziwości danych i wyborze kierunku – zał. nr 30
  • Oświadczenie o numerze konta bankowego – zał. nr 31 
  • Oświadczenie o zapoznaniu się studenta z klauzulą informacyjną dotyczącą ochrony danych osobowych – zał. nr 1

Jeżeli stopień niepełnosprawności studenta zostanie orzeczony w trakcie trwania semestru, stypendium wypłacane jest od miesiąca, w którym student złożył wniosek o przyznanie stypendium dla osób z niepełnosprawnościami.

Jeżeli upłynął termin ważności orzeczenia i student otrzyma kolejne, będące jego kontynuacją należy dostarczyć dokument do dziekanatu w ciągu 30 dni od daty jego wystawienia.

Stypendium dla osób z niepełnosprawnościami jest niezależne od innych form pomocy materialnej oraz wysokości dochodów.

Regulamin świadczeń dla studentów Akademii Piotrkowskiej (zał. nr 1 do zarządzenia nr 52/2023)