Baner Akademi Piotrkowskiej

Regulamin studiów

REGULAMIN STUDIÓW
AKADEMII PIOTRKOWSKIEJ

I. PRZEPISY OGÓLNE

§ 1

 1. Regulamin studiów Akademii Piotrkowskiej, zwanej dalej Uczelnią, określa organizację oraz przebieg studiów, a także związane z tym prawa i obowiązki studenta Uczelni.
 2. Studia w Uczelni są prowadzone na podstawie obowiązujących przepisów,
  a w szczególności:
  1) ustawy z 20 lipca 2018 roku – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 742 ze zm.), zwanej dalej ustawą;
  2) Statutu Uczelni, zwanego dalej Statutem;
  3) niniejszego Regulaminu studiów Uczelni, zwanego dalej Regulaminem.
 3. Regulamin ma zastosowanie do wszystkich studiów pierwszego stopnia, drugiego stopnia oraz jednolitych studiów magisterskich, zwanych dalej studiami, prowadzonych w Uczelni. Dla pozostałych form kształcenia (studia podyplomowe, kursy dokształcające) stosowane są odrębne regulaminy.
 4. Użyte w Regulaminie określenia oznaczają:
  1) rektor – rektora Uczelni;
  2) Senat – Senat Akademii Piotrkowskiej;
  3) wydział – wydział Uczelni – jednostkę organizacyjną Uczelni zajmującą się organizacją procesu kształcenia na studiach, studiach podyplomowych i innych formach kształcenia;
  4) punkty ECTS – punkty zdefiniowane w europejskim systemie akumulacji i transferu punktów zaliczeniowych jako miara średniego nakładu pracy studenta, niezbędnego do uzyskania zakładanych efektów uczenia się;
  5) dziekan – właściwego dziekana kierującego wydziałem Uczelni;
  6) student – osobę kształcącą się na studiach, która została wpisana na listę studentów
  i złożyła ślubowanie;
  7) opiekun roku – nauczyciela akademickiego wspierającego studentów w procesie kształcenia oraz w sprawach studenckich, mającego prawo do reprezentowania interesów studentów danego roku wobec władz Uczelni wszystkich szczebli;
  8) efekty uczenia się – wiedzę, umiejętności oraz kompetencje społeczne nabyte
  w procesie uczenia się;
  9) program studiów – opis procesu kształcenia, który określa: efekty uczenia się, proces prowadzący do uzyskania efektów uczenia się, liczbę punktów ECTS przypisanych do zajęć, formę lub formy studiów, liczbę semestrów i liczbę punktów ECTS konieczną do ukończenia studiów na danym poziomie, tytuł zawodowy nadawany absolwentom, zajęcia lub grupy zajęć wraz z przypisaniem do nich efektów uczenia się i treści programowych zapewniających uzyskanie tych efektów, łączną liczbę godzin zajęć dydaktycznych, sposoby weryfikacji i oceny efektów uczenia się osiągniętych przez studenta w trakcie całego cyklu kształcenia, łączną liczbę punktów ECTS, jaką student musi uzyskać w ramach zajęć prowadzonych z bezpośrednim udziałem nauczycieli akademickich lub innych osób prowadzących zajęcia, łączną liczbę punktów ECTS, jaką student musi uzyskać w ramach zajęć z dziedziny nauk humanistycznych lub nauk społecznych, wymiar, zasady i formę odbywania praktyk zawodowych oraz liczbę punktów ECTS, jaką student musi uzyskać w ramach tych praktyk, jak również inne wymagania określone w przepisach powszechnie obowiązujących;
  10) przedmiot – podstawowy element programu studiów, obejmujący zajęcia lub grupę zajęć, w szczególności wykłady, ćwiczenia, laboratoria, konwersatoria, seminaria, proseminaria, któremu przypisano zakładane efekty uczenia się oraz liczbę punktów ECTS;
  11) prowadzący zajęcia – nauczyciela akademickiego zatrudnionego na stanowisku dydaktycznym lub badawczo-dydaktycznym, a także inną osobę prowadzącą zajęcia, niebędącą nauczycielem akademickim, posiadającą kompetencje i doświadczenie niezbędne do właściwej realizacji zajęć;
  12) karta przedmiotu – element programu studiów zawierający m.in. szczegółowy opis przedmiotu, sporządzony zgodnie z odrębnymi przepisami,
  13) karta okresowych osiągnięć studenta – zestawienie ocen studenta za wskazany semestr studiów wraz z informacją o wyniku rozliczenia semestru/roku studiów;
  14) indeks – dokument pomocniczy zestawienie ocen studenta za wskazany semestr studiów wraz z informacją o wyniku rozliczenia semestru/roku studiów;
  15) harmonogram realizacji programu studiów – element programu studiów, zawierający w szczególności nazwy i kody przedmiotów, ich usytuowanie w poszczególnych semestrach, formy prowadzenia zajęć i ich wymiar, punktację ECTS oraz formę zaliczenia zajęć;
  16) prerekwizyt – przedmiot obowiązkowy, określony przez dziekana po zasięgnięciu opinii rady wydziału, którego zaliczenie warunkuje możliwość kontynuacji kształcenia na kolejnym semestrze lub roku studiów;
  17) k.p.a. – ustawę z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2023 poz. 775 ze zm.).

§ 2

 1. Studia prowadzi Uczelnia.
 2. Studia prowadzone są w ramach kierunków studiów. Studia mogą być organizowane jako indywidualne studia międzydziedzinowe, studia wspólne lub studia dualne, na zasadach określonych ustawą.
 3. Studia prowadzone są w formie stacjonarnej lub niestacjonarnej zgodnie z programami studiów ustalonymi przez Senat.
 4. Rektor jest przełożonym wszystkich studentów Uczelni, sprawuje nadzór nad rekrutacją
  i procesem kształcenia.
 5. Przełożonym studentów danego wydziału jest właściwy dziekan. Dziekan podejmuje rozstrzygnięcia związane ze sprawami studenckimi oraz z realizacją programu studiów, chyba że decyzje lub rozstrzygnięcia w danej sprawie są zastrzeżone do kompetencji rektora.

II. PODEJMOWANIE STUDIÓW

§ 3

 1. Zasady, warunki i tryb przyjęcia na studia określa ustawa oraz uchwała Senatu.
 2. Przyjęcie na studia następuje w drodze wpisu na listę studentów. Wpisu na listę studentów dokonuje, z upoważnienia rektora, właściwy dziekan.
 3. Osoba przyjęta na studia rozpoczyna studia i nabywa prawa studenta z chwilą złożenia ślubowania. Osoba przyjęta na studia potwierdza złożenie ślubowania własnoręcznym podpisem.
 4. Od momentu złożenia ślubowania student jest zobowiązany do przestrzegania postanowień Regulaminu oraz do wypełniania obowiązków z niego wynikających, a także nabywa prawa z niego wynikające.
 5. Prawa i obowiązki studenta wygasają z dniem ukończenia studiów lub z dniem, w którym decyzja o skreśleniu z listy studentów stała się decyzją ostateczną, z zastrzeżeniem ust. 6.
 6. Absolwenci studiów pierwszego stopnia zachowują prawa studenta do 31 października roku ukończenia studiów, z wyłączeniem praw wskazanych w ustawie.
 7. Przyjęcie na studia następuje przez:
  1) rekrutację, której warunki, tryb, termin, sposób rozpoczęcia i zakończenia oraz sposób przeprowadzenia określa corocznie uchwała Senatu;
  2) przeniesienie z innej uczelni lub z uczelni zagranicznej;
  3) potwierdzenie efektów uczenia się.
 8. W przypadku zmian w przepisach powszechnie obowiązujących, student, który ukończył studia pierwszego stopnia i nie ma możliwości kontynuowania kształcenia w tym samym zakresie na poziomie studiów drugiego stopnia, może ubiegać się o przeniesienie części osiągnięć, po przyjęciu w trybie rekrutacji na studia jednolite magisterskie z tego samego zakresu. Dziekan, na wniosek studenta, może wydać rozstrzygnięcie o wpisaniu na odpowiedni semestr studiów po weryfikacji uzyskanych efektów uczenia się.
 9. Student otrzymuje legitymację studencką. Prawo do posiadania i posługiwania się legitymacją studencką mają:
  1) studenci studiów pierwszego stopnia, do 31 października roku ukończenia studiów;
  2) studenci studiów drugiego stopnia lub jednolitych studiów magisterskich, do dnia ukończenia studiów.
 10. Legitymacja studencka zachowuje ważność nie dłużej niż do dnia ukończenia studiów, zawieszenia w prawach studenta (do dnia prawomocnego orzeczenia) lub skreślenia z listy studentów (do dnia, gdy decyzja o skreśleniu stała się ostateczna), a w przypadku absolwentów studiów pierwszego stopnia – do 31 października roku ukończenia tych studiów.
 11. Ważność legitymacji studenckiej potwierdza się co semestr. Student zobowiązany jest do przedłużenia legitymacji do dnia rozpoczęcia kolejnego semestru.
 12. Student zobowiązany jest do niezwłocznego zawiadomienia Uczelni o zniszczeniu lub utracie legitymacji studenckiej.
 13. Dokumentacja przebiegu studiów prowadzona jest w formie akt osobowych studenta przy wsparciu narzędzi informatycznych.
 14. Indeks prowadzony jest w formie wydruku danych z informatycznego systemu obsługi toku studiów. Student ma prawo do potwierdzania przez Uczelnię swoich osiągnięć oraz innych informacji zawartych w wydruku indeksu przy wsparciu narzędzi informatycznych. Dopuszcza się użycie indeksu papierowego jako dokumentu pomocniczego.

§ 4

 1. Studia w Uczelni mogą podejmować cudzoziemcy, zgodnie z przepisami ustawy.
 2. Zasady rekrutacji oraz odpłatności za studia cudzoziemców regulują odrębne przepisy.

§ 5

 1. Dziekan powołuje, spośród nauczycieli akademickich, opiekunów poszczególnych roczników studiów na cały okres studiów.
 2. Dziekan może odwołać opiekuna roku na wniosek wydziałowego organu samorządu studentów/organu samorządu studentów.
 3. Opiekun roku ma prawo w szczególności do:
  1) wyrażania opinii w sprawach studentów, które dotyczą:
  a) organizacji procesu dydaktycznego,
  b) świadczeń,
  c) form i stopnia zaspokajania potrzeb kulturalnych i sportowych,
  d) sposobów i rodzajów stosowania wyróżnień i kar;
  3) uczestniczenia w komisyjnych zaliczeniach i egzaminach z głosem doradczym;
  4) uczestniczenia – w uzasadnionych przypadkach, na wniosek dziekana – w pracach zespołów programujących i opiniujących działalność dydaktyczną i organizacyjną Uczelni.
 4. Do obowiązków opiekuna roku należy w szczególności:
  1) przekazywanie studentom podstawowych informacji o organizacji studiów
  i przepisach obowiązujących w Uczelni;
  2) pomoc studentom w procesie adaptacyjnym do warunków Uczelni;
  3) inspirowanie aktywności społecznej studentów na rzecz Uczelni i środowiska oraz współdziałanie w tym zakresie z władzami Uczelni, organami samorządu studentów i organizacjami studenckimi działającymi w Uczelni;
  4) współdziałanie z władzami Uczelni i organami samorządu studentów w sprawach związanych z procesem kształcenia i jakością kształcenia, w tym szczególnie
  w procesie ankietyzacji;
  5) wspieranie studentów w rozwiązywaniu ich problemów, w tym socjalno-bytowych.
 5. Opiekun roku uczestniczy wraz ze studentami danego roku w uroczystościach organizowanych przez Uczelnię.

III. PRAWA I OBOWIĄZKI STUDENTA

§ 6

 1. Student ma prawo do:
  1) zdobywania wiedzy na wybranym kierunku studiów, rozwijania własnych zainteresowań naukowych, korzystania w tym celu z pomieszczeń, urządzeń i środków oraz całości zbiorów bibliotecznych Uczelni zgodnie z obowiązującymi przepisami, jak też z pomocy nauczycieli akademickich,
  2) udziału w zajęciach dydaktycznych i przystępowania do egzaminów lub zaliczeń przewidzianych w programie studiów na zasadach w nim określonych,
  3) uczestnictwa w podejmowaniu decyzji przez organy kolegialne Uczelni
  za pośrednictwem przedstawicieli studentów,
  4) zgłaszania władzom Uczelni postulatów dotyczących programów studiów oraz spraw związanych z warunkami socjalno-bytowymi,
  5)otrzymywania nagród i wyróżnień na zasadach określonych w Regulaminie i w przepisach odrębnych,
  6) zrzeszania się w już istniejących organizacjach studenckich i zakładania nowych,
  7) uczestniczenia w badaniach naukowych i zrzeszania się w kołach naukowych działających na Uczelni,
  8) rozwijania zainteresowań kulturalnych, turystycznych i sportowych, korzystania w tym celu z urządzeń i środków Uczelni oraz pomocy ze strony nauczycieli akademickich i organów Uczelni,
  9) uczestniczenia w zajęciach otwartych innych kierunków studiów i pozostałych zajęciach za zgodą prowadzącego zajęcia,
  10) korzystania z dodatkowych zajęć dydaktycznych nieobjętych programem studiów,
  w tym również na zasadach odpłatności;
  11) konsultacji z nauczycielami akademickimi i innymi osobami prowadzącymi zajęcia
  w czasie ich dyżurów;
  12) przenoszenia i uznawania punktów ECTS, na zasadach określonych w Regulaminie;
  13) poszanowania swojej godności przez każdego członka wspólnoty Uczelni;
  14) odbywania studiów według indywidualnej organizacji studiów na zasadach określonych w Regulaminie;
  15) usprawiedliwiania nieobecności na zajęciach, urlopów od zajęć oraz urlopów od zajęć z możliwością przystąpienia do weryfikacji uzyskanych efektów uczenia się zawartych w programie studiów na zasadach określonych w Regulaminie;
  16) zmiany kierunku studiów oraz przeniesienia na studia stacjonarne albo niestacjonarne na zasadach określonych w Regulaminie;
  17) przystąpienia do egzaminu oraz zaliczenia komisyjnego przy udziale wskazanego przez niego obserwatora na zasadach określonych w Regulaminie;
  18) powtarzania określonych zajęć z powodu niezadowalających wyników w nauce
  na zasadach określonych w Regulaminie;
  19) realizacji części programu studiów w innej uczelni krajowej lub zagranicznej na zasadach określonych w §12;
  20) zgłaszania władzom Uczelni propozycji dotyczących modyfikacji programu studiów oraz organizacji procesu kształcenia;
  21) dokonania, co najmniej raz w roku akademickim, oceny nauczyciela akademickiego w zakresie wypełniania przez niego obowiązków związanych z kształceniem, na zasadach określonych w obowiązujących w Uczelni przepisach;
  22) studiowania według indywidualnego programu studiów, na zasadach określonych w Regulaminie;
 2. Uczelnia powinna zapewnić wysoką jakość kształcenia oraz możliwości rozwoju osobowego studentów poprzez realizację praw określonych w ust. 1.
 3. Wszelkie sposoby zapewnienia studentowi z niepełnosprawnością lub przewlekle choremu pełnego uczestnictwa w społeczności akademickiej regulują szczegółowe zasady wprowadzania i stosowania rozwiązań alternatywnych wobec studentów
  z niepełnosprawnościami, stanowiące załącznik nr 1 do Regulaminu, oraz odrębne przepisy.

§ 7

 1. Do obowiązków studenta należy postępowanie zgodne z treścią ślubowania i przepisami obowiązującymi w Uczelni.
 2. Student zobowiązany jest w szczególności do:
  1) zdobywania wiedzy, umiejętności, kompetencji, właściwych postaw społecznych;
  2) dbania o dobre imię Uczelni;
  3) przestrzegania zasad współżycia koleżeńskiego;
  4) poszanowania godności wszystkich członków społeczności akademickiej;
  5) etycznego składania egzaminów i uzyskiwania zaliczeń;
  6) poszanowania własności intelektualnej przy przygotowywaniu prac dyplomowych oraz innych prac i projektów;
  7) poszanowania mienia Uczelni oraz ponoszenia odpowiedzialności materialnej za jego niszczenie lub stratę.
 3. Student ma obowiązek:
  1) udziału w zajęciach dydaktycznych przewidzianych w harmonogramie realizacji programu studiów, zawierającym m.in. wykaz zajęć z podziałem na semestry, formy zaliczeń oraz liczbę godzin i punktów ECTS;
  2) udziału w wykładach, jeżeli są one jedyną formą zajęć przewidzianą do realizacji danego przedmiotu lub jeżeli obligatoryjne uczestnictwo w nich wynika z programu studiów;
  3) usprawiedliwiania nieobecności;
  4) przestrzegania ustalonych w § 39 zasad obecności na zajęciach, ujętych
  w harmonogramie realizacji programu studiów;
  5) terminowego zaliczania zajęć dydaktycznych, składania egzaminów, odbywania praktyk zawodowych oraz spełnienia innych wymagań przewidzianych w programie studiów i harmonogramie realizacji programu studiów;
  6) terminowego regulowania zobowiązań finansowych wobec Uczelni;
  7) niezwłocznego poinformowania Uczelni o zmianie nazwiska oraz danych kontaktowych;
  8) niezwłocznego poinformowania Uczelni o zmianie statusu materialnego, jeżeli zmiana ta może wpływać na wysokość świadczeń przyznawanych na podstawie odrębnych przepisów;
  9) rozliczenia się, do 30 września każdego roku, z Biblioteką Akademii, na zasadach przez nią określonych.

§8

Student podlega odpowiedzialności dyscyplinarnej za naruszenie przepisów obowiązujących w Uczelni oraz za czyn uchybiający godności studenta na zasadach określonych w Statucie
i ustawie.

§ 9

 1. Studenci w Uczelni tworzą samorząd studentów.
 2. Samorząd studentów jest wyłącznym reprezentantem ogółu studentów Uczelni.
 3. Samorząd studentów działa w oparciu o ustawę, Statut oraz Regulamin Samorządu Studentów określający organizację i sposób działania samorządu. Regulamin Samorządu Studentów podlega zatwierdzeniu przez rektora.

IV. ORGANIZACJA STUDIÓW

 1. Zasady ogólne

§ 10

 1. Rok akademicki rozpoczyna się 1 października i trwa do 30 września następnego roku kalendarzowego i dzieli się na dwa semestry.
 2. Zasady organizacji roku akademickiego, z podziałem na semestry i wyodrębnieniem terminów odbywania zajęć dydaktycznych i sesji egzaminacyjnych, określa Rektor, po zasięgnięciu opinii samorządu studenckiego, najpóźniej do 1 maja poprzedniego roku akademickiego.
 3. Rektor, w czasie trwania roku akademickiego, może ustalić dodatkowe dni i godziny wolne od zajęć dydaktycznych.
 4. Dziekan ustala i ogłasza harmonogram zjazdów oraz plan zajęć dydaktycznych dla studiów niestacjonarnych nie później niż na 2 tygodnie przed pierwszym zjazdem.
 5. Dziekan ustala i ogłasza plan zajęć dydaktycznych dla studiów stacjonarnych nie później niż na 2 tygodnie przed rozpoczęciem semestru.
 6. Karta przedmiotu określa zasady udziału w zajęciach wchodzących w skład przedmiotu. Zasady te są ogłaszane na pierwszych zajęciach z danego przedmiotu. Udział w zajęciach może być uzależniony od spełnienia dodatkowych kryteriów, określonych przez prowadzącego zajęcia, z wyjątkiem przedmiotów obowiązkowych.

§ 11

 1. Studia odbywają się zgodnie z obowiązującymi programami studiów, ustalonymi przez Senat.
 2. Programy studiów nie podlegają zmianom w trakcie cyklu kształcenia, z wyjątkiem możliwości dopuszczonych w przepisach powszechnie obowiązujących.
 3. Program studiów jest dostępny na stronie internetowej Uczelni.
 4. Program studiów może przewidywać listę przedmiotów obowiązkowych (prerekwizytów), których realizacja warunkuje zaliczenie danego roku studiów lub ukończenie studiów, sekwencyjny system zajęć i egzaminów, obowiązek zaliczenia praktyk lub innych zajęć o szczególnym charakterze.

§ 12

 1. Student może realizować część programu studiów w innej uczelni krajowej lub zagranicznej, w szczególności na podstawie porozumień, których Uczelnia jest stroną.
 2. Zasady kierowania studentów Uczelni na studia do innej uczelni i odbywania tam studiów oraz zasady przyjmowania na studia w Uczelni studentów z innych uczelni określają odpowiednie przepisy i normy systemu ECTS, ustalone w odrębnych przepisach.
 3. Studentowi podejmującemu studia w innej uczelni, w ramach programu wymiany, indywidualny program studiów zatwierdza podmiot określony w odrębnych przepisach. W przypadku, gdy student w trakcie programu wymiany nie osiągnął zakładanych efektów uczenia się dla danego kierunku studiów, dziekan określa różnice programowe
  i termin ich zaliczenia.

§ 13

 1. Student może, na zasadzie dobrowolności, uczestniczyć w wykładach prowadzonych
  w Uczelni za zgodą prowadzącego zajęcia, z wyjątkiem wykładów zamkniętych.
 2. Udział studenta w zajęciach nieobjętych programem studiów, potwierdzany
  w dokumentacji przebiegu studiów, określają następujące zasady:
  1) student może uczestniczyć w zajęciach nieobjętych programem studiów
  na macierzystym wydziale za zgodą dziekana;
  2) student może uczestniczyć w zajęciach nieobjętych programem studiów na innym wydziale za zgodą dziekana wydziału macierzystego, jak również dziekana wydziału przyjmującego;
  3) udział w zajęciach nieobjętych programem studiów odbywa się na podstawie pisemnego wniosku studenta skierowanego do dziekana lub dziekanów;
  4) zaliczenie przez studenta zajęć nieobjętych programem studiów odnotowuje się
  w informatycznym systemie obsługi toku studiów oraz w suplemencie do dyplomu;
  5) warunki udziału w zajęciach nieobjętych programem studiów oraz zasady ewentualnych opłat za te zajęcia określają odrębne przepisy.

§ 14

Dokumentacja studiów obejmuje:
1) album studentów;
2) teczki akt osobowych studentów;
3) księgę dyplomów.

§ 15

 1. Praktyki zawodowe określone programami studiów stanowią integralną część procesu dydaktycznego i podlegają obowiązkowemu zaliczeniu w ustalonych terminach.
 2. Warunkiem zaliczenia praktyki zawodowej wynikającej z programu studiów jest uzyskanie przez studenta pozytywnej oceny wystawionej przez osobę z instytucji odpowiedzialnej za realizację praktyki.
 3. Zaliczenia praktyki dokonuje właściwy opiekun praktyki zgodnie z obowiązującą skalą ocen w Uczelni.
 4. Student może, z przyczyn uznanych przez dziekana za uzasadnione, odbyć praktykę zawodową w innym terminie niż przewidziany w programie studiów.
 5. W przypadku, gdy program studiów przewiduje praktyki, dziekan może wyrazić zgodę na ich zaliczenie przez studenta, który posiada udokumentowane doświadczenie odpowiadające celom i efektom praktyki sprawdzonym i ocenionym przez właściwego opiekuna praktyk.
 6. Szczegółowe zasady organizacji, odbywania i zaliczenia praktyk określają odrębne przepisy.

§ 16

 1. Zajęcia mogą być prowadzone z wykorzystaniem metod i technik kształcenia
  na odległość. Prowadzenie zajęć z wykorzystaniem metod i technik kształcenia
  na odległość regulują odrębne przepisy.
 2. Wybrane zajęcia dydaktyczne w Uczelni lub ich część oraz wybrane zaliczenia i egzaminy są prowadzone w języku obcym.
 3. Organizacja nauczania języków obcych w Uczelni oraz zasady i sposób przeprowadzania egzaminów z języków obcych w ramach lektoratów określone są odrębnymi przepisami.

§ 17

 1. W przypadku studiów pierwszego stopnia, drugiego stopnia i jednolitych studiów magisterskich praca dyplomowa jest przygotowywana pod kierunkiem nauczyciela akademickiego, który posiada co najmniej stopień doktora, o ile przepisy powszechnie obowiązujące nie dopuszczają wyjątków.
 2. Osoby z tytułem zawodowym magistra mogą prowadzić wykłady pod warunkiem upoważnienia przez dziekana.
 3. Indywidualna organizacja studiów

§ 18

 1. Student, w danym semestrze bądź roku akademickim, może odbywać studia
  na określonym kierunku i poziomie, według indywidualnej organizacji studiów.
 2. Zgody na odbywanie studiów stacjonarnych, na określonym kierunku i poziomie, według indywidualnej organizacji studiów nie można odmówić:
  1) studentce w ciąży;
  2) studentowi będącemu rodzicem.
 3. Indywidualna organizacja studiów może zostać ustalona w szczególności dla studenta:
  1) będącego członkiem sportowej kadry narodowej lub sekcji sportowej reprezentującej Uczelnię w rozgrywkach ligowych przynajmniej na szczeblu wojewódzkim;
  2) wykazującego się wyróżniającą aktywnością na rzecz Uczelni;
  3) będącego w trudnej sytuacji zdrowotnej lub życiowej;
  4) posiadającego orzeczenie o niepełnosprawności;
  5) mającego status opiekuna osoby z niepełnosprawnością;
  6) przyjętego w wyniku potwierdzenia efektów uczenia się;
  7) realizującego studia według indywidualnego programu studiów.
 4. Rozstrzygnięcie w przedmiocie indywidualnej organizacji studiów wydaje dziekan,
  na wniosek studenta.
 5. Wniosek o studiowanie według indywidualnej organizacji studiów w danym semestrze bądź roku studiów, student powinien przedłożyć dziekanowi nie później niż 14 dni od dnia rozpoczęcia tego semestru lub roku, pod rygorem pozostawienia wniosku bez rozpatrzenia. W wyjątkowych sytuacjach dopuszcza się możliwość przedłużenia terminu składnia wniosku.
 6. Rozstrzygnięcie dziekana w przedmiocie indywidualnej organizacji studiów powinno obejmować harmonogram zajęć, zaliczeń i egzaminów objętych indywidualnym kształceniem wraz ze wskazaniem osób prowadzących zajęcia.
 7. Zastosowanie indywidualnej organizacji studiów dla studenta przyjętego w wyniku potwierdzenia efektów uczenia się może być podstawą skrócenia okresu studiów.
 8. Studia według indywidualnego programu studiów

§ 19

 1. Student posiadający znaczące osiągnięcia naukowe, artystyczne lub sportowe związane ze studiami może studiować według indywidualnego programu studiów. Za znaczące uznaje się osiągnięcia określone w rozporządzeniu ministra właściwego ds. szkolnictwa wyższego w sprawie stypendiów ministra.
 2. Rozstrzygnięcie w przedmiocie ustalenia indywidualnego programu studiów wydaje dziekan na wniosek studenta.
 3. Indywidualny program studiów powinien:
  1) zawierać efekty uczenia się gwarantujące uzyskanie kwalifikacji zgodnie z kierunkiem studiów;
  2) uwzględniać indywidualne zainteresowania studenta.
 4. Rozstrzygnięcie w sprawie zasad i trybu odbywania studiów według indywidualnego programu studiów wydaje dziekan. Rozstrzygnięcie powinno określać:
  1) indywidualny program studiów;
  2) nazwisko opiekuna naukowego wybranego spośród nauczycieli akademickich,
  co najmniej ze stopniem doktora.
 5. Rozstrzygnięcie, o którym mowa w ust. 4, może zawierać zasady udziału studenta
  w pracach naukowo-badawczych.
 6. Jeżeli student nie wypełnia warunków wynikających z rozstrzygnięcia dziekana
  w przedmiocie indywidualnego programu studiów, dziekan, po uprzednim zasięgnięciu opinii opiekuna naukowego, może wydać ponowne rozstrzygnięcie w przedmiocie cofnięcia zezwolenia na indywidualny program studiów. W tej sytuacji student powraca do standardowego trybu studiowania.
 7. Przeniesienie

§ 20

 1. Student ma prawo przenieść się z innej uczelni, w tym także zagranicznej, jeśli wypełnił wszystkie obowiązki wynikające z przepisów obowiązujących w uczelni wyższej, którą opuszcza, po ukończeniu co najmniej pierwszego semestru studiów.
 2. Student innej uczelni, w tym także zagranicznej, który ukończył co najmniej pierwszy semestr studiów, może, za zgodą dziekana, zostać przeniesiony na studia pierwszego stopnia, drugiego stopnia albo jednolite studia magisterskie w Uczelni pod warunkiem, że:
  1) student uzyskał zakładane efekty uczenia się oraz zaliczył wszystkie zajęcia przewidziane w danym semestrze/semestrach studiów;
  2) organizacja procesu kształcenia na kierunku studiów umożliwia przeniesienie;
  3) różnice w zakresie programów studiów mogą być uzupełnione przez studenta
  w czasie kolejnych semestrów, ale nie później niż do końca sesji egzaminacyjnej ostatniego semestru;
  4) student spełnia inne kryteria określone przez dziekana po uzyskaniu opinii rady wydziału.
  5) Student ma obowiązek przedłożyć dziekanowi wniosek wraz z uzasadnieniem, zaopiniowany przez kierownika jednostki, z której zamierza się przenieść oraz dokumentami poświadczającymi dotychczasowe wykształcenie i przebieg studiów.
  6) W przypadku zmiany kierunku studiów w ramach Uczelni ust. 1 i 3 stosuje się odpowiednio.
  7) W uzasadnionych przypadkach student studiów stacjonarnych ma prawo przenieść się na studia niestacjonarne, a student studiów niestacjonarnych może przenieść się na studia stacjonarne.
  8) Zmiana formy odbywania studiów może nastąpić nie wcześniej niż po zaliczeniu pierwszego roku studiów.
  9) Dziekan wydaje rozstrzygnięcie w zakresie wyrównania różnic programowych powstałych w wyniku przeniesienia, określając warunki, termin i sposób uzupełnienia różnic w liczbie punktów ECTS.

§ 21

 1. Student studiujący na jednym kierunku w Uczelni może studiować na innym kierunku studiów w Uczelni pod warunkiem, że organizacja procesu kształcenia umożliwia mu studiowanie na kolejnym kierunku.
 2. Decyzję w tej materii wydaje właściwy dziekan.
 3. Studia na kolejnych kierunkach realizowanych w formie stacjonarnej są bezpłatne.
 4. Student może otrzymać urlop od zajęć na jednym lub kolejnym kierunku studiów równocześnie lub odrębnie, przy czym ubieganie się o ten urlop uwarunkowane jest złożeniem dwóch lub więcej odrębnych wniosków dotyczących każdego z kierunków.
 5. W przypadku niezaliczenia przez studenta semestru lub roku studiów, spowodowanego długotrwałą chorobą lub innymi przyczynami niezależnymi od studenta może on uzyskać zgodę właściwego dziekana lub dziekanów na powtarzanie semestru lub roku studiów na jednym lub równocześnie na dwóch albo kolejnych kierunkach studiów.
 6. Student studiujący równocześnie na dwóch lub więcej kierunkach studiów może otrzymać świadczenia, regulowane odrębnymi przepisami, tylko na jednym, wskazanym przez studenta kierunku studiów.
 7. Student ma obowiązek powiadomienia właściwego dziekana o podjęciu studiów
  na kolejnym kierunku w Uczelni lub podjęciu studiów w innej uczelni.
 8. Przyjęcie na studia w ramach potwierdzania efektów uczenia się

§ 22

Zasady, warunki i tryb potwierdzania efektów uczenia się określa Senat odrębną uchwałą oraz ustawa.

V. ZALICZENIE PRZEDMIOTU I ROKU STUDIÓW

 1. Zasady ogólne

§ 23

Jednostką zaliczeniową w ramach toku studiów jest semestr. Zaliczenie semestru potwierdzone zostaje wpisem na kolejny rok studiów w dokumentacji rejestrującej przebieg studiów.

§ 24

Warunkiem zaliczenia semestru jest:
1) uzyskanie wszystkich zaliczeń i złożenie egzaminów w terminach przewidzianych
w szczegółowej organizacji semestru;
2) uzyskanie minimalnej liczby punktów ECTS określonej programem studiów;
3) spełnienie wymagań wynikających z programu studiów;
4) uregulowanie zobowiązań finansowych wobec Uczelni, zgodnie z odrębnymi przepisami.

§ 25

 1. W Uczelni stosuje się następującą skalę ocen:
  1) bardzo dobry (5,0);
  2) dobry plus (4,5);
  3) dobry (4,0);
  4) dostateczny plus (3,5);
  5) dostateczny (3,0);
  6) niedostateczny (2,0).
 2. Negatywny wynik egzaminu lub zaliczenia skutkuje uzyskaniem oceny niedostatecznej.
 3. Wyniki ze wszystkich egzaminów i zaliczeń wpisywane są do właściwego protokołu zaliczeniowego lub egzaminacyjnego w informatycznym systemie obsługi toku studiów.
  4.Do średniej ocen ze studiów:
  1) wliczane są wszystkie przedmioty objęte programem studiów;
  2) nie są wliczane przedmioty dodatkowo wybrane przez studenta spoza programu studiów.
 4. Średnia, o której mowa w ust. 4, jest obliczana jako średnia arytmetyczna wszystkich ocen końcowych (z uwzględnieniem ocen niedostatecznych) z zaliczeń i egzaminów, uzyskanych przez studenta. Do średniej wliczane są również oceny z egzaminów i zaliczeń różnic programowych powstałych na skutek przeniesienia, wznowienia studiów, powtarzania semestru lub roku studiów oraz powrotu po urlopie dziekańskim. Średnią wylicza się do drugiego miejsca po przecinku.
 5. Zaliczenie

§ 26

 1. Zaliczenie stanowi weryfikację stopnia uzyskania efektów uczenia się przez studenta, określonych w programie studiów dla danych zajęć.
 2. Zaliczenie przedmiotu odbywa się w siedzibie Uczelni. W przypadku prowadzenia zajęć realizowanych z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość lub
  w przypadkach określonych odrębnymi przepisami, zaliczenie przedmiotu może odbywać się poza siedzibą Uczelni, przy użyciu środków komunikacji elektronicznej na zasadach określonych w odrębnych przepisach.
 3. Zaliczenie przedmiotu objętego egzaminem dokonywane jest na podstawie:
  1) zaliczenia zajęć wchodzących w skład danego przedmiotu na podstawie uzyskania pozytywnych ocen z prac etapowych i innych form weryfikacji efektów uczenia się;
  2) egzaminu będącego sprawdzianem, w jakim stopniu student osiągnął efekty uczenia się realizowane w danym przedmiocie.
 4. Zaliczenia przedmiotu nieobjętego egzaminem dokonuje się na zasadach określonych
  w ust. 3 pkt 1.
 5. Zaliczenia dokonuje prowadzący zajęcia, który wprowadza uzyskaną przez studenta ocenę do informatycznego systemu obsługi toku studiów najpóźniej do ostatniego dnia sesji poprawkowej. Protokół zaliczeniowy, wygenerowany w informatycznym systemie obsługi toku studiów, składany jest do właściwego dziekanatu po zakończeniu sesji poprawkowej.
 6. Zasady zaliczenia każdego przedmiotu określa osoba odpowiedzialna za przedmiot lub prowadzący zajęcia, i przedstawia je na pierwszych zajęciach.
 7. Wyniki zaliczenia ogłaszane są studentowi przez prowadzącego zajęcia
  w informatycznym systemie obsługi toku studiów. Student dokonuje weryfikacji ocen wpisanych do informatycznego systemu obsługi toku studiów. W przypadku stwierdzenia nieprawidłowych wpisów student zobligowany jest do niezwłocznego zgłaszania nieprawidłowości nauczycielowi wprowadzającemu ocenę.
 8. Terminy zaliczenia danego przedmiotu ustala prowadzący przedmiot, uwzględniając szczegółową organizację zajęć dydaktycznych, o której mowa w § 10 ust. 4-6.
  W uzasadnionych przypadkach student może uzyskać zaliczenie danego przedmiotu
  w terminie wcześniejszym niż ustalony, po uzgodnieniu tego terminu z prowadzącym przedmiot.
 9. Studentowi uczestniczącemu w pracach badawczych lub wdrożeniowych można zaliczyć obecność na zajęciach z przedmiotu, z którym tematycznie związana jest dana praca. Ustalenia w sprawie zaliczenia obecności na zajęciach podejmuje osoba odpowiedzialna za przedmiot.
 10. Nieuzyskanie zaliczenia do końca poprawkowej sesji egzaminacyjnej jest równoznaczne
  z otrzymaniem oceny niedostatecznej.
 11. Studentowi przysługuje prawo odwołania do dziekana w przypadku zastrzeżeń co do przebiegu zaliczenia lub co do obiektywizmu oceniającego, w terminie 7 dni od dnia zaliczenia.
 12. W razie uwzględnienia odwołania dziekan wyznacza termin zaliczenia komisyjnego
  i powołuje komisję. Zaliczenie komisyjne powinno nastąpić w terminie 14 dni od dnia złożenia przez studenta odwołania.
 13. Zaliczenie komisyjne przeprowadza komisja, w skład której wchodzą:
  1) prodziekan lub wyznaczony przez dziekana nauczyciel akademicki – przewodniczący;
  2) prowadzący zajęcia będące przedmiotem zaliczenia;
  3) nauczyciel akademicki prowadzący wykład z przedmiotu objętego zaliczeniem,
  a w przypadku gdy wykład nie jest prowadzony lub gdy wykład i ćwiczenia prowadzi ta sama osoba – druga osoba, specjalista z zakresu przedmiotu objętego zaliczeniem.
 14. W zaliczeniu komisyjnym w charakterze obserwatora może brać udział opiekun roku oraz, na wniosek studenta, inny nauczyciel akademicki wskazany przez tego studenta,
  a także przedstawiciel samorządu studentów.
 15. Nieusprawiedliwione niestawiennictwo studenta w ustalonym terminie na zaliczenie komisyjne skutkuje otrzymaniem oceny niedostatecznej. Wpisu oceny niedostatecznej dokonuje dziekan. Przepisy § 28 ust. 8-9 stosuje się odpowiednio.
 16. W przypadku negatywnego wyniku zaliczenia komisyjnego dziekan może wydać na wniosek studenta rozstrzygnięcie w przedmiocie skierowania studenta na powtarzanie semestru.
 17. W przypadku braku wniosku studenta, o którym mowa w ust. 16, decyzję o skreśleniu
  z listy studentów z powodu nieuzyskania zaliczenia semestru w określonym terminie podejmuje rektor.
 18. W przypadku nieuzyskania zaliczenia komisyjnego nie jest możliwy wpis warunkowy
  na kolejny semestr.
 19. Egzamin

§ 27

 1. Egzamin stanowi weryfikację stopnia uzyskania efektów uczenia się przez studenta, określonych w programie studiów dla danego przedmiotu.
 2. Egzamin odbywa się w siedzibie Uczelni. W przypadku prowadzenia zajęć realizowanych
  z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość lub w przypadkach określonych odrębnymi przepisami, egzamin może odbywać się poza siedzibą Uczelni, przy użyciu środków komunikacji elektronicznej na zasadach określonych w odrębnych przepisach.
 3. Egzamin z każdego przedmiotu składa się oddzielnie i podlega osobnej ocenie. Skalę ocen określa § 25 ust. 1.
 4. Egzamin odbywa się w formie pisemnej, ustnej lub/i praktycznej.
 5. Wyniki egzaminu ogłaszane są studentowi przez prowadzącego egzamin
  w informatycznym systemie obsługi toku studiów.
 6. Prowadzący zajęcia wprowadza ocenę z egzaminu uzyskaną przez studenta
  do informatycznego systemu obsługi toku studiów do ostatniego dnia sesji poprawkowej. Protokół egzaminacyjny, wygenerowany w informatycznym systemie obsługi toku studiów, składany jest do właściwego dziekanatu.
 7. Student dokonuje weryfikacji ocen z egzaminów wpisanych do informatycznego systemu obsługi toku studiów. W przypadku stwierdzenia nieprawidłowych wpisów
  w informatycznym systemie obsługi toku studiów, student zobligowany jest
  do niezwłocznego zgłaszania nieprawidłowości nauczycielowi akademickiemu wprowadzającemu ocenę.
 8. Wymagania egzaminacyjne podaje na pierwszych zajęciach osoba prowadząca przedmiot lub osoba przeprowadzająca egzamin.
 9. Egzamin przeprowadza nauczyciel akademicki wykładający dany przedmiot,
  z zastrzeżeniem ust. 11.
 10. Przeprowadzenie egzaminu polega na weryfikacji stopnia osiągniętych przez studenta efektów uczenia się realizowanych w danym przedmiocie oraz dokonaniu niezbędnych czynności organizacyjnych i formalnych związanych z egzaminem.
 11. W uzasadnionych przypadkach dziekan może upoważnić do przeprowadzenia egzaminu innego nauczyciela akademickiego – specjalistę z zakresu przedmiotu objętego egzaminem lub specjalistę z przedmiotu pokrewnego.
 12. W egzaminie mogą uczestniczyć pomocniczo, oprócz nauczyciela akademickiego przeprowadzającego egzamin, inni nauczyciele akademiccy. Nauczyciele akademiccy uczestniczący pomocniczo w egzaminie nie mogą egzaminować ani oceniać studenta.
 13. Do egzaminu kończącego lektorat z języka obcego nie mają obowiązku przystąpienia studenci, którzy przedłożą certyfikat znajomości języka na poziomie wymaganym programem studiów danego kierunku studiów. Ocena z certyfikatu jest uznawana
  za ocenę z egzaminu.

§ 28

 1. Dziekan zatwierdza harmonogram sesji egzaminacyjnej.
 2. Terminy egzaminu z danego przedmiotu w sesji egzaminacyjnej i poprawkowej ustala prowadzący przedmiot, uwzględniając szczegółową organizację zajęć dydaktycznych,
  o której mowa w § 10 ust. 2.
 3. Student może składać egzamin przed wyznaczonym terminem, jeżeli przeprowadzający egzamin nauczyciel akademicki wyrazi na to zgodę. W przypadku otrzymania przez studenta oceny niedostatecznej z egzaminu składanego przed terminem, ocena ta nie podlega wpisowi do informatycznego systemu obsługi toku studiów.
 4. Student ma obowiązek przystąpić do egzaminów w terminach ustalonych
  w harmonogramie egzaminów.
 5. Egzamin z przedmiotu, dla którego program studiów przewiduje inne poza wykładem formy zajęć, student powinien składać dopiero po ich zaliczeniu.
 6. Nieusprawiedliwione niestawiennictwo studenta w ustalonym terminie na egzamin jest równoznaczne z utratą prawa przystąpienia do egzaminu i skutkuje otrzymaniem oceny niedostatecznej. Wpisu oceny niedostatecznej dokonuje dziekan.
 7. Usprawiedliwienie nieobecności na egzaminie powinno być złożone prowadzącemu egzamin najpóźniej w dniu egzaminu, chyba że niedostarczenie usprawiedliwienia jest skutkiem przyczyn niezależnych od studenta. W przypadku niezłożenia usprawiedliwienia w dniu egzaminu student składa usprawiedliwienie dziekanowi w terminie 3 dni od dnia ustania przyczyny niestawiennictwa na egzaminie.
 8. W przypadku uznania, że niestawiennictwo studenta na egzaminie w ustalonym terminie jest usprawiedliwione, dziekan wyznacza nowy termin egzaminu. Egzamin z nowym terminem traktuje się wówczas jak składany we właściwym terminie.
 9. W razie długotrwałej choroby lub innych wypadków losowych, student może uzyskać,
  za zgodą dziekana, inny termin egzaminu lub zaliczenia końcowego poza sesją egzaminacyjną, ale nie później niż w ciągu jednego miesiąca od daty jej zakończenia,
  z wyjątkiem seminarium dyplomowego na ostatnim semestrze studiów, którego termin zaliczenia może być przesunięty zgodnie z rozstrzygnięciem dziekana o przedłużeniu terminu złożenia pracy dyplomowej na podstawie § 42 ust. 2 i 3.

§ 29

1. W przypadku otrzymania na egzaminie oceny niedostatecznej student ma prawo
do składania jednego egzaminu poprawkowego z tego przedmiotu.
2. Student obowiązany jest złożyć egzamin poprawkowy w poprawkowej sesji egzaminacyjnej.
3. Termin egzaminu poprawkowego ustala osoba przeprowadzającą egzamin, uwzględniając szczegółową organizację zajęć dydaktycznych.
4. Student może składać egzamin poprawkowy przed terminem ustalonym zgodnie z ust. 3, jeśli prowadzący egzamin wyrazi na to zgodę.
5. Prowadzący zajęcia składają wygenerowane w informatycznym systemie obsługi toku studiów protokoły egzaminacyjne i zaliczeniowe do właściwego dziekanatu.

§ 30

1. W przypadku zastrzeżeń co do przebiegu egzaminu poprawkowego lub co do obiektywizmu oceniającego studentowi w terminie 7 dni od dnia egzaminu poprawkowego przysługuje prawo złożenia do dziekana wniosku o przeprowadzenie egzaminu komisyjnego.
2. Do egzaminu komisyjnego może być dopuszczony student, który uzyskał zaliczenie zajęć wchodzących w skład danego przedmiotu.
3. W przypadku uwzględnienia wniosku o przeprowadzenie egzaminu komisyjnego, dziekan wyznacza termin egzaminu komisyjnego i powołuje komisję. Egzamin komisyjny powinien być wyznaczony w terminie 14 dni od dnia złożenia przez studenta wniosku.
4. Dziekan może również z własnej inicjatywy zarządzić przeprowadzenie egzaminu komisyjnego.
5. Egzamin komisyjny przeprowadzany jest w formie ustnej. W uzasadnionych przypadkach, wynikających ze specyfiki przedmiotu, dopuszczalna jest forma pisemna lub praktyczna.
6. Egzamin komisyjny odbywa się przed komisją, w skład której wchodzą:
1) dziekan, prodziekan lub nauczyciel akademicki wskazany przez dziekana – przewodniczący;
2) nauczyciel akademicki, który przeprowadził egzamin poprawkowy;
3) specjalista z zakresu przedmiotu objętego egzaminem lub specjalista z przedmiotu pokrewnego, wyznaczony przez dziekana.
7. W charakterze obserwatora w egzaminie komisyjnym może brać udział opiekun roku oraz – na wniosek studenta – inny nauczyciel akademicki wskazany przez studenta,
a także przedstawiciel samorządu studenckiego.
8. Komisji w żadnym przypadku nie może przewodniczyć osoba poprzednio egzaminująca studenta.

 1. 9.Wszystkie uchwały komisji podejmowane są zwykłą większością głosów.

9. Uchwała komisji w sprawie złożenia egzaminu jest ostateczna.
10. W przypadku niezdania przez studenta egzaminu komisyjnego dziekan, na wniosek studenta, wydaje rozstrzygnięcie w przedmiocie skierowania studenta na powtarzanie semestru.
11. W przypadku braku wniosku studenta, o którym mowa w ust. 11 decyzję o skreśleniu
z listy studentów z powodu niezaliczenia roku w określonym terminie podejmuje rektor.
12. W przypadku niezdania egzaminu komisyjnego nie jest możliwy wpis warunkowy
na kolejny rok.

§ 31

 1. Zaliczenia dokonuje dziekan na podstawie karty okresowych osiągnięć studenta wygenerowanej w informatycznym systemie obsługi toku studiów, potwierdzając spełnienie przez studenta wymagań określonych w § 24.
 2. W stosunku do studenta, który nie zaliczył semestru w określonym terminie:
  1) dziekan podejmuje rozstrzygnięcie w przedmiocie zezwolenia na powtarzanie semestru, z tym że w przypadku pierwszego roku studiów zezwolenie dotyczy wyłącznie powtarzania drugiego semestru lub
  2) dziekan podejmuje rozstrzygnięcie w przedmiocie warunkowego zezwolenia
  na podjęcie nauki (wpis warunkowy) lub
  3) rektor może podjąć decyzję w sprawie skreślenia studenta z listy studentów.
  3.Rozstrzygnięcia, o których mowa w ust. 2 pkt 1 lub 2, dziekan podejmuje na wniosek studenta.
  4. Prawo do złożenia wniosku o zezwolenie na powtarzanie semestru nie przysługuje studentowi, który:
  1) uprzednio otrzymał pozytywne rozstrzygnięcie o zezwoleniu na powtarzanie semestru,
  o którego powtarzanie ponownie się ubiega, chyba że przyczyną powtórnego niezaliczenia jest choroba studenta lub inne istotne okoliczności uniemożliwiające jego zaliczenie;
  2) w okresie studiów dwukrotnie otrzymał pozytywne rozstrzygnięcie o zezwoleniu
  na powtarzanie semestru;
  3) nie zaliczył przedmiotu z grupy prerekwizytów.
  5. Prawo do złożenia wniosku o zezwolenie na wpis warunkowy nie przysługuje studentowi, który:
  1) uprzednio otrzymał zgodę na wpis warunkowy z danego przedmiotu, o który ponownie się ubiega, chyba że przyczyną powtórnego niezaliczenia przedmiotu objętego wpisem warunkowym jest choroba studenta lub inne istotne okoliczności uniemożliwiające jego zaliczenie;
  2) nie zaliczył przedmiotu z grupy prerekwizytów;
  3) nie zdał zaliczenia komisyjnego lub egzaminu komisyjnego.
  6. W przypadkach, o których mowa w ust. 4 i 5, rozstrzygnięcia wydaje dziekan.

§ 32

1. Rozstrzygnięcie w przedmiocie powtarzania wydaje dziekan.
2. Student powtarzający semestr nie ma obowiązku ponownego uzyskiwania zaliczeń
i składania egzaminów z przedmiotów, z których otrzymał poprzednio pozytywne oceny, o ile nie zmieniły się efekty uczenia się realizowane w danym przedmiocie.
3. W przypadku podjęcia rozstrzygnięcia o zezwoleniu na powtarzanie semestru dziekan ustala wykaz przedmiotów, które student powinien zaliczyć, z zastrzeżeniem, że jeżeli nastąpiły modyfikacje w programie studiów lub nastąpiły zmiany efektów uczenia się
w stosunku do poprzedniego semestru, student ma obowiązek zaliczyć wszystkie przedmioty wynikające z różnic programowych.
4. W uzasadnionych przypadkach, na wniosek studenta, dziekan może zezwolić studentowi skierowanemu na powtarzanie danego semestru na udział w zajęciach następnego semestru i na przystąpienie do zaliczeń i egzaminów kończących te zajęcia.

§ 33

1. Rozstrzygnięcie w przedmiocie wpisu warunkowego podejmuje dziekan.
W przypadku decyzji negatywnej student ma prawo złożyć odwołanie do właściwego Prorektora.
2. Rozstrzygnięcie o dokonaniu wpisu warunkowego może być podjęte, jeżeli w semestrze poprzedzającym student uzyskał co najmniej 2/3 punktów ECTS wynikających z realizacji programu studiów oraz niezaliczenie przedmiotów nie koliduje z możliwością kontynuowania studiów.
3. W przypadku podjęcia rozstrzygnięcia o dokonaniu wpisu warunkowego dziekan określa termin uzupełnienia zaległości programowych, a także, po uzyskaniu opinii prowadzącego przedmiot, ustala, czy zachodzi konieczność ponownego udziału studenta w zajęciach dydaktycznych prowadzonych z przedmiotów objętych wpisem warunkowym. W przypadku nałożenia obowiązku powtarzania określonych zajęć dydaktycznych student obowiązany jest wnieść opłatę, która ustalana jest na podstawie odrębnych przepisów.
4. Rozstrzygnięcie, o którym mowa w ust. 3, podejmowane jest nie później niż w ciągu 7 dni od złożenia przez studenta wniosku.
5. W przypadku nieuzupełnienia zaległości programowych w wyznaczonym terminie dziekan podejmuje rozstrzygnięcie w przedmiocie skierowania studenta na powtarzanie semestru.
6. Rozstrzygnięcie, o którym mowa w ust. 5, dziekan podejmuje na wniosek studenta. Student składa wniosek o powtarzanie semestru nie później niż w ciągu miesiąca od daty zakończenia sesji poprawkowej.
7. W przypadku niezłożenia wniosku w terminie, o którym mowa w ust. 6 rektor podejmuje decyzję w sprawie skreślenia studenta z powodu niezaliczenia semestru
w określonym terminie.
8. Student, który otrzymał wpis warunkowy, może dwukrotnie przystąpić do egzaminu
z przedmiotu, z którego ma zaległości, po zaliczeniu zajęć obligatoryjnych dla danego przedmiotu.

 1. Wznowienie studiów

§ 34

1. Na wniosek osoby, która została skreślona z listy studentów w Uczelni, dziekan może wydać rozstrzygnięcie o przywróceniu w prawach studenta (wznowienie studiów).
2. Procedura wznowienia studiów stosowana jest w szczególnie uzasadnionych przypadkach i tylko w odniesieniu do osób, które uprzednio w Uczelni studiowały.
3. Wznowienie studiów jest niedopuszczalne w przypadku, gdy w Uczelni nie jest już prowadzony dany kierunek studiów.
4. O wznowienie studiów może ubiegać się osoba, która studiując uprzednio w Uczelni, ukończyła co najmniej pierwszy semestr studiów oraz która nie posiada zadłużenia wobec Uczelni.
5. Dziekan wydaje rozstrzygnięcie zezwalające na wznowienie studiów, o ile różnice programowe mogą być uzupełnione przez studenta nie później niż do końca studiów.
6. Dziekan w rozstrzygnięciu zezwalającym na wznowienie studiów, w zakresie uzupełnienia różnic programowych, określa konieczne do zaliczenia przedmioty oraz formę ich zaliczenia, terminy egzaminów i zaliczeń, a także inne wymogi związane ze wznowieniem studiów, niezbędne do realizacji warunków, o których mowa w ust. 5. Student wznawiający studia nie ma obowiązku ponownego uzyskiwania zaliczeń i składania egzaminów z przedmiotów, z których otrzymał poprzednio studiując pozytywne oceny,
o ile nie zmieniły się efekty uczenia się realizowane w danym przedmiocie. W przypadku ukończenia ścieżki w ramach kierunku student nie ma obowiązku realizacji innej ścieżki poza różnicami wynikającymi z modyfikacji ścieżki.
7. Wznowienie studiów nie może nastąpić w tym samym okresie zaliczeniowym, w którym decyzja o skreśleniu z listy studentów stała się ostateczna.
8. W przypadku nieuzupełnienia różnic programowych w terminach określonych
w rozstrzygnięciu zezwalającym na wznowienie studiów, rektor może podjąć decyzję
o skreśleniu z listy studentów.
9. Decyzję w sprawie wznowienia studiów przez cudzoziemca podejmuje rektor.

§ 35

1. Osoba ubiegająca się o wznowienie studiów powinna przedłożyć wniosek o wznowienie studiów w terminach:
1) do 15 lutego – osoby ubiegające się o wznowienie studiów od początku semestru letniego;
2) do 15 września – osoby ubiegające się o wznowienie studiów od początku semestru zimowego.
2. Osoba ubiegająca się o wznowienie studiów dołącza do wniosku następujące dokumenty:
1) wypełnioną ankietę osobową;
2) kserokopię świadectwa dojrzałości (wraz z oryginałem do wglądu, celem poświadczenia za zgodność przez Uczelnię) w przypadku ubiegania się o wznowienie na studiach pierwszego stopnia lub studiach jednolitych magisterskich albo
3) dyplom ukończenia studiów pierwszego stopnia lub drugiego stopnia lub jednolitych magisterskich (odpis lub poświadczona przez uczelnię kopia) wraz z suplementem
do dyplomu lub w przypadku jego braku inny dokument, pozwalający ustalić średnią ze studiów i wynik studiów w przypadku ubiegania się o wznowienie na studiach drugiego stopnia.

§ 36

Osoby, które zostały wydalone z Uczelni wskutek prawomocnego orzeczenia komisji dyscyplinarnej, mogą ubiegać się o wznowienie studiów tylko w przypadku, gdy kara została im darowana lub uległa zatarciu, w trybie i na zasadach określonych w przepisach
o postępowaniu dyscyplinarnym wobec studentów.

VI. URLOPY

§ 37

1. Studentce w ciąży, na jej wniosek, dziekan udziela urlopu na okres do dnia urodzenia dziecka, z tym że jeśli koniec urlopu przypada w trakcie semestru, urlop może być przedłużony do końca tego semestru.
2. Studentowi będącemu rodzicem, na jego wniosek, dziekan udziela urlopu na okres jednego roku od dnia urodzenia dziecka, z tym że jeśli koniec urlopu przypada w trakcie semestru, urlop może być przedłużony do końca tego semestru.
3. Ponadto student może wystąpić o urlop:
1) krótkoterminowy – trwający nie dłużej niż miesiąc;
2) długoterminowy – trwający nie krócej niż jeden semestr, ale nie dłużej niż dwa semestry;
3) zdrowotny – trwający na czas choroby, leczenia lub rehabilitacji wykluczających lub poważnie utrudniających kontynuowanie studiów.
4. Student może ubiegać się o urlop, o którym mowa w ust. 3 pkt 1 i 2, najwcześniej po zaliczeniu pierwszego semestru studiów.
5. Urlop długoterminowy może być udzielony studentowi raz w całym okresie trwania danego cyklu kształcenia, z zastrzeżeniem ust. 6 pkt 3.
6. Dziekan może udzielić urlopu krótkoterminowego lub długoterminowego studentowi, który, w szczególności:
1) podjął kształcenie w innej uczelni;
2) znalazł się w trudnej sytuacji życiowej;
3) z powodu powtarzania semestru oczekuje na rozpoczęcie zajęć;
4) w związku z indywidualnymi i grupowymi wyjazdami krajowymi i zagranicznymi organizowanymi przez Uczelnię, samorząd studencki lub organizacje studenckie.
7. Dziekan może udzielić studentowi urlopu zdrowotnego ze względu na chorobę lub niepełnosprawność. Rozstrzygnięcie o przyznaniu urlopu zdrowotnego dziekan podejmuje na podstawie dokumentacji medycznej.
8. Urlop od zajęć nie przysługuje studentom:
1) kandydatom na żołnierzy zawodowych lub żołnierzom zawodowym, którzy podjęli studia na podstawie skierowania przez właściwy organ wojskowy i otrzymali pomoc w związku z pobieraniem nauki na podstawie przepisów o służbie wojskowej żołnierzy zawodowych;
2) funkcjonariuszom służb państwowych w służbie kandydackiej albo będącym funkcjonariuszami służb państwowych, którzy podjęli te studia na podstawie skierowania lub zgody właściwego przełożonego i otrzymali pomoc w związku
z pobieraniem nauki na podstawie przepisów o służbie.
9. Udzielenie urlopu dziekan potwierdza wpisem do dokumentacji studiów.


§ 38

1. W okresie korzystania z urlopu student zachowuje uprawnienia studenckie, przy czym prawo do świadczeń określają odrębne przepisy.
2. Udzielenie urlopu krótkoterminowego nie zwalnia studenta z obowiązku terminowego uzyskania zaliczeń i złożenia egzaminów, ujętych w szczegółowej organizacji zajęć dydaktycznych danego roku.
3. Student po powrocie z urlopu długoterminowego ma obowiązek zaliczyć wszystkie różnice programowe w terminie wskazanym przez dziekana.

VII. OBECNOŚĆ NA ZAJĘCIACH

1. Student ma obowiązek uczestniczenia w zajęciach określonych jako obligatoryjne
w programie studiów.
2. Dopuszcza się dwie nieusprawiedliwione nieobecność w semestrze na zajęciach,
w których uczestnictwo jest obowiązkowe. Kolejne nieobecności student winien usprawiedliwić prowadzącemu zajęcia.
3. Okolicznościami usprawiedliwiającymi nieobecność na zajęciach są ważne zdarzenia losowe, w szczególności choroba studenta.

§ 39

VIII. NAGRODY I WYRÓŻNIENIA

§ 40

1. Studentowi posiadającemu znaczące osiągnięcia naukowe, artystyczne lub sportowe, związane ze studiami, oraz wzorowo wypełniającemu swoje obowiązki, mogą być przyznane nagrody i wyróżnienia.
2. Szczegółowe zasady i tryb przyznawania nagród i wyróżnień określają odrębne przepisy.

IX. PRACA DYPLOMOWA

§ 41

1. Warunkiem ukończenia studiów pierwszego stopnia jest przygotowanie i złożenie pracy dyplomowej, jeśli program studiów przewiduje obowiązek jej przygotowania i złożenia oraz zdanie egzaminu dyplomowego.
2. Warunkiem ukończenia studiów drugiego stopnia i jednolitych studiów magisterskich jest przygotowanie i złożenie pracy dyplomowej oraz zdanie egzaminu dyplomowego.
3. Pracę dyplomową może stanowić:
1) praca pisemna;
2) autorstwo lub współautorstwo monografii naukowej lub rozdziału w monografii naukowej wydanej w wydawnictwie ujętym w wykazie wydawnictw ministerstwa właściwego ds. szkolnictwa wyższego;
3) cykl złożony z co najmniej dwóch artykułów opublikowanych w czasopiśmie naukowym ujętym w wykazie wydawnictw ministerstwa właściwego ds. szkolnictwa wyższego;
4) praca projektowa, w tym projekt i wykonanie programu lub systemu komputerowego;
5) inna forma ustalona odrębnymi przepisami.

 1. Student składa pisemną pracę dyplomową w formie wydruku.
 2. Jeżeli złożona przez studenta praca dyplomowa jest pracą pisemną, podlega sprawdzeniu w Jednolitym Systemie Antyplagiatowym, zwanym „JSA”. Promotor pracy dyplomowej ma obowiązek zamieścić tę pracę w wersji elektronicznej w JSA.
 3. Student przygotowuje pracę dyplomową w języku polskim lub w języku stanowiącym przedmiot studiów albo w języku, w którym prowadzony jest kierunek studiów. Szczegółowe regulacje w tej sprawie określa program studiów.
 4. Student, składając pracę dyplomową zobowiązany jest do złożenia pisemnego oświadczenia o autorstwie pracy dyplomowej, oraz że praca ta nie stanowi istotnego fragmentu cudzego utworu, ustalenia naukowego albo artystycznego wykonania.
 5. Praca dyplomowa może być przygotowana przez więcej niż jednego studenta, o ile można w niej wyodrębnić części przygotowywane samodzielnie przez poszczególnych studentów i na tej podstawie określić nakład i wartość merytoryczną pracy każdego
  z nich.

§ 42

1. Student jest zobowiązany złożyć pracę dyplomową w wersji elektronicznej
do ostatecznego zatwierdzenia przez promotora najpóźniej do ostatniego dnia semestru
w ostatnim roku akademickim w ramach toku studiów.
2. Na wniosek kierującego pracą lub studenta, dziekan może przesunąć termin przedłożenia pracy dyplomowej nie dłużej niż o trzy miesiące w przypadku:
1) długotrwałej choroby studenta, potwierdzonej odpowiednią dokumentacją lekarską;
2) niemożności wykonania pracy w obowiązującym terminie z uzasadnionych przyczyn, niezależnych od studenta.
3. W szczególnie uzasadnionych przypadkach dziekan może po raz kolejny przedłużyć termin przedłożenia pracy, o którym mowa w ust. 2, nie dłużej jednak niż o kolejne dwa miesiące.
4. W razie nieobecności promotora mogącej mieć wpływ na przeprowadzenie egzaminu dyplomowego w ustalonym terminie egzaminu dziekan zobowiązany jest do wyznaczenia innego promotora.
5. Na wniosek studenta, z istotnych przyczyn, dziekan może dokonać zmiany promotora po uzyskaniu opinii dotychczasowego promotora.
6. Zmiana promotora w okresie ostatnich 6 miesięcy przed terminem złożenia pracy dyplomowej może stanowić podstawę do przedłużenia terminu jej złożenia na zasadach określonych ust. 2 i 3.
7. Student, który nie przedłoży pracy dyplomowej w terminach, o których mowa w ust. 1-3, zostaje skreślony z listy studentów.

§ 43

1. Dziekan powierza promotorstwo prac dyplomowych nauczycielowi akademickiemu, zgodnie z zasadami określonymi w § 17 ust. 1.
2. Temat pracy dyplomowej proponuje promotor w uzgodnieniu ze studentem,
a zatwierdza dziekan na podstawie opinii właściwej komisji ds. kształcenia na wydziale oraz Rady Wydziału.
3. Przy ustalaniu tematu pracy dyplomowej powinny być brane pod uwagę zainteresowania studenta, związane ze studiowanym kierunkiem, a także możliwości organizacyjne, materialne i kadrowe Uczelni.
4. Praca powstała w ramach studenckiego ruchu naukowego może stanowić pracę dyplomową, jeżeli spełni wymagania stawiane pracom dyplomowym. Ustalenie w tej sprawie podejmuje promotor pracy.
5. Problematyka pracy dyplomowej powinna być ustalona nie później niż na rok przed planowanym końcem studiów oraz pozostawać w ścisłym związku z kierunkiem studiów.

§ 44

1. Recenzji pracy dyplomowej dokonuje promotor oraz recenzent wyznaczony przez dziekana. W szczególnych przypadkach, związanych z niemożnością przygotowania recenzji przez promotora, dziekan wyznacza kolejnego recenzenta.
2. W przypadku rozbieżności w ocenie pracy dyplomowej o jej ostatecznej ocenie decyduje przewodniczący komisji egzaminu dyplomowego, który może zasięgnąć opinii drugiego recenzenta. Powołanie drugiego recenzenta jest obligatoryjne, gdy ocena pierwszego recenzenta jest negatywna. Dwie oceny negatywne skutkują niedopuszczeniem do egzaminu dyplomowego.
3. W ocenie pracy dyplomowej stosuje się skalę ocen stosowaną przy egzaminach.
4. Komisja przeprowadzająca egzamin dyplomowy zgłasza zespołowi powołanemu przez dziekana prace, które – zdaniem komisji – zasługują na wyróżnienie. Zespół zgłasza wyróżniające się prace dyplomowe do konkursów organizowanych przez instytucje państwowe, uczelnie, organizacje i towarzystwa naukowe, na zasadach określonych
w regulaminach tych konkursów.

X. EGZAMIN DYPLOMOWY

§ 45

1. W zależności od poziomu studiów student składa egzamin dyplomowy jako:
1) egzamin licencjacki;
2) egzamin magisterski.
2. Warunkiem dopuszczenia do egzaminu dyplomowego jest:
1) uzyskanie przez studenta zaliczeń wszystkich przedmiotów i innych zajęć przewidzianych w programie studiów oraz złożenie wszystkich egzaminów;
2) terminowe przedłożenie pracy dyplomowej;
3) uzyskanie przez studenta oceny co najmniej dostatecznej z pracy dyplomowej wystawionej przez promotora i recenzenta;
4) uzyskanie przez studenta pozytywnej oceny z praktycznej części egzaminu dyplomowego, jeżeli taki egzamin praktyczny przewidziany jest w programie studiów;
5) uregulowanie wymaganych zobowiązań finansowych wobec Uczelni.
3. Egzamin dyplomowy odbywa się przed komisją powołaną przez dziekana.
4. W skład komisji egzaminu dyplomowego wchodzą:
1) dziekan lub inny wyznaczony przez niego nauczyciel akademicki posiadający przynajmniej stopień doktora jako przewodniczący;
2) promotor pracy dyplomowej lub inny specjalista z danej dyscypliny wyznaczony przez dziekana w przypadku udokumentowanej nieobecności promotora;
3) recenzent pracy dyplomowej.

 1. W uzasadnionym przypadku dziekan może powołać w skład komisji egzaminu dyplomowego dodatkowego nauczyciela akademickiego.
 2. W skład komisji egzaminu dyplomowego musi wchodzić osoba posiadająca tytuł naukowy lub stopień naukowy doktora habilitowanego.

§ 46

1. Egzamin dyplomowy winien odbyć się w terminie nieprzekraczającym trzech miesięcy od daty przedłożenia pracy dyplomowej. W przypadku przedłużenia terminu złożenia pracy dyplomowej zgodnie z § 42 ust. 2-3, egzamin dyplomowy winien odbyć się w terminie nieprzekraczającym miesiąca od daty jej złożenia.
2. Dziekan może ustalić indywidualny termin złożenia egzaminu dyplomowego dla studenta, który złożył pracę dyplomową przed upływem terminów określonych w § 42 ust. 1.
3. Egzamin dyplomowy odbywa się w siedzibie Uczelni lub może zostać przeprowadzony
w formie zdalnej poza siedzibą Uczelni przy użyciu środków komunikacji elektronicznej na zasadach określonych w odrębnych przepisach.

§ 47

1. Na egzaminie dyplomowym student powinien wykazać się wiedzą, umiejętnościami
i kompetencjami społecznymi określonymi dla danego kierunku studiów,
a w szczególności znajomością problematyki związanej z tematem pracy dyplomowej.
W przypadkach uzasadnionych specyfiką kierunku studiów, przedmiotem egzaminu dyplomowego mogą być również umiejętności praktyczne studenta.
2. Zakres wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych, który obowiązuje studenta
na egzaminie dyplomowym winien być zgodny z programem studiów.
3. Przed rozpoczęciem egzaminu dyplomowego komisja zapoznaje się z dokumentacją studenta oraz ustala szczegółową problematykę egzaminacyjną.
4. Egzamin dyplomowy jest egzaminem ustnym lub praktycznym albo w obu tych formach.
5. Wszystkie uchwały komisji zapadają zwykłą większością głosów. W przypadku równej liczby głosów, głos przewodniczącego jest rozstrzygający.
6. Przy ocenie wyników egzaminu stosuje się postanowienia § 25 ust. 1.
7. Na wniosek studenta lub na wniosek promotora w uzgodnieniu ze studentem, egzamin dyplomowy może odbywać się w formie otwartej na zasadach określonych
w procedurach tworzonych na poziomie wydziału.

§ 48

1. Niezłożenie egzaminu dyplomowego w wyznaczonym terminie skutkuje oceną niedostateczną.
2. Nieusprawiedliwione niestawiennictwo studenta w ustalonym terminie na egzaminie dyplomowym jest równoznaczne z utratą prawa przystąpienia do egzaminu i skutkuje otrzymaniem oceny niedostatecznej.
3. W przypadku otrzymania przez studenta oceny niedostatecznej z egzaminu dyplomowego, dziekan – na wniosek studenta – wyznacza termin powtórnego egzaminu dyplomowego.
4. Powtórny egzamin dyplomowy nie może odbyć się wcześniej niż przed upływem jednego miesiąca i nie później niż po upływie trzech miesięcy od daty pierwszego egzaminu dyplomowego.
5. W przypadku niezdania egzaminu dyplomowego w dwóch terminach, dziekan może wyznaczyć trzeci termin egzaminu dyplomowego, jeżeli uzna to za uzasadnione. Trzeci termin egzaminu dyplomowego jest wyznaczany nie wcześniej niż miesiąc i nie później niż dwa miesiące od daty drugiego terminu egzaminu dyplomowego.
6. W przypadku niezłożenia przez studenta ostatecznego egzaminu dyplomowego lub nieusprawiedliwionego niestawiennictwa studenta w ustalonym terminie na powtórnym egzaminie dyplomowym, rektor wydaje decyzję o skreśleniu z listy studentów.

§ 49

1. Datą ukończenia studiów jest data złożenia egzaminu dyplomowego, z zastrzeżeniem ust. 2.
2. Ukończenie studiów następuje w chwili złożenia egzaminu dyplomowego z wynikiem
co najmniej dostatecznym i uzyskania przez studenta co najmniej:
1) 180 punktów ECTS na studiach pierwszego stopnia sześciosemestralnych;
2) 210 punktów ECTS na studiach pierwszego stopnia siedmiosemestralnych;
3) 90 punktów ECTS na studiach drugiego stopnia trzysemestralnych;
4) 120 punktów ECTS na studiach drugiego stopnia czterosemestralnych;
5) 300 punktów ECTS na pięcioletnich jednolitych studiach magisterskich;
6) 360 punktów ECTS na sześcioletnich jednolitych studiach magisterskich.
3. Z chwilą ukończenia studiów student staje się absolwentem.
4. W terminie 30 dni od dnia ukończenia studiów uczelnia sporządza i wydaje absolwentowi dyplom ukończenia studiów wraz z suplementem do dyplomu oraz ich odpisy, a także dokonuje wpisu do księgi dyplomów na zasadach określonych w przepisach powszechnie obowiązujących.

§ 50

1. Podstawą obliczenia ostatecznego wyniku studiów są:
1) średnia arytmetyczna wszystkich ocen z egzaminów i zaliczeń, o których mowa w § 25 ust. 4;
2) ocena pracy dyplomowej;
3) ocena z egzaminu dyplomowego.
2. Wynik studiów stanowi sumę:
1) ½ średniej arytmetycznej ocen z wszystkich egzaminów i zaliczeń;
2) ¼ średniej ocen z recenzji pracy dyplomowej;
3) ¼ średniej ocen z egzaminu dyplomowego z wyjątkiem kierunku pielęgniarstwo, gdzie wlicza się 1/8 oceny egzaminu dyplomowego i 1/8 oceny egzaminu praktycznego.
3. Na dyplomie ukończenia studiów wyższych wpisuje się ostateczny wynik studiów wyrównany do oceny zgodnie z zasadą:
1) do 3,25 – dostateczny (3);
2) od 3,26 do 3,75 – dostateczny plus (3,5);
3) od 3,76 do 4,25 – dobry (4);
4) od 4,26 do 4,50 – dobry plus (4,5);
5) od 4,51 do 5,0 – bardzo dobry (5).

XI. SKREŚLENIE Z LISTY STUDENTÓW

§ 51

 1. Rektor skreśla studenta z listy studentów z powodu:
  1) niepodjęcia studiów;
  2) rezygnacji ze studiów;
  3) niezłożenia w terminie pracy dyplomowej lub egzaminu dyplomowego;
  4) ukarania karą dyscyplinarną wydalenia z uczelni.
  2.Rektor może skreślić studenta z listy studentów w przypadku:
  1) stwierdzenia braku udziału w obowiązkowych zajęciach;
  2) stwierdzenia braku postępów w nauce;
  3) nieuzyskania zaliczenia semestru lub roku w określonym terminie;
  4) niewniesienia przez studenta opłat związanych z odbywaniem studiów.
 2. Od decyzji, o której mowa w ust. 1 i 2, przysługują środki odwoławcze przewidziane
  w k.p.a.

XII. DECYZJE I ROZSTRZYGNIĘCIA
W INDYWIDUALNYCH SPRAWACH STUDENTÓW

§ 52

1. Indywidualne sprawy studentów są załatwiane w drodze decyzji administracyjnych lub rozstrzygnięć.
2. Sprawy są załatwiane w formie pisemnej lub w formie dokumentu elektronicznego
w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 57 z pózn. zm.), doręczanego środkami komunikacji elektronicznej.
3. Decyzje, rozstrzygnięcia oraz pisma w toku postępowania są doręczane studentowi
na zasadach określonych przepisami k.p.a.
4. Decyzje, rozstrzygnięcia oraz pisma w toku postępowania mogą być doręczane
za pomocą środków komunikacji elektronicznej na zasadach określonych przepisami k.p.a.

§ 53

1. Od decyzji administracyjnych rektora wydanych w pierwszej instancji przysługuje wniosek o ponowne rozpatrzenie sprawy. Decyzja administracyjna rektora wydana
na skutek wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy jest ostateczna.
2. Wniosek o ponowne rozpatrzenie sprawy wnosi się w terminie 14 dni od daty jej doręczenia we właściwym dziekanacie.
3. Wniosek o ponowne rozpatrzenie sprawy wraz z aktami sprawy oraz stanowiskiem co do wniosku studenta o ponowne rozpatrzenie sprawy, dziekan przekazuje rektorowi
w terminie 7 dni od wniesienia wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy.

§ 54

1. Indywidualne sprawy studentów, które nie podlegają załatwieniu w drodze decyzji administracyjnej, są załatwiane przez dziekana w drodze rozstrzygnięcia. Rozstrzygnięcie wydaje się niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie trzydziestu dni od dnia wniesienia podania, chyba że przepis szczególny stanowi inaczej.
2. Treść rozstrzygnięcia, o którym mowa w ust. 1, powinna pozwalać na ustalenie:
1) podmiotu wydającego rozstrzygnięcie;
2) daty wydania rozstrzygnięcia;
3) adresata rozstrzygnięcia;
4) dokonanego rozstrzygnięcia sprawy;
5) motywów prawnych i faktycznych rozstrzygnięcia.
3. Student ma prawo do zapoznania się z treścią rozstrzygnięcia.
4. W przypadku uwzględnienia w całości wniosku studenta możliwe jest odstąpienie od uzasadnienia rozstrzygnięcia.
5. Od rozstrzygnięcia dziekana przysługuje skarga do rektora.
6. Jeżeli przepisy Regulaminu nie stanowią inaczej, skarga na rozstrzygnięcie podjęte przez dziekana, może być wniesiona do rektora w terminie 14 dni od daty jego otrzymania.
7. Skargę wnosi się do rektora za pośrednictwem Prorektora ds. studenckich oraz kształcenia.
8. Skargę składa się w formie pisemnej, jeżeli wniesienie skargi w terminie wstrzymuje wykonanie rozstrzygnięcia.
9. Jeżeli student wniesie skargę, a dziekan uzna, że zasługuje ona w całości
na uwzględnienie, w terminie 7 dni od dnia wniesienia skargi może wydać nowe rozstrzygnięcie, w którym uchyli lub zmieni zaskarżone rozstrzygnięcie.
10. Student może cofnąć skargę przed wydaniem rozstrzygnięcia przez rektora. Rektor nie uwzględni jednak cofnięcia skargi, jeżeli prowadziłoby to do utrzymania w mocy rozstrzygnięcia naruszającego prawo lub interes społeczny.
11. Skargę studenta, wraz z aktami sprawy oraz stanowiskiem dziekana co do zasadności skargi, dziekan przekazuje rektorowi w terminie 7 dni od jej wniesienia.
12. Rektor wydaje rozstrzygnięcie, w którym:
1) utrzymuje w mocy zaskarżone rozstrzygnięcie;
2) uchyla zaskarżone rozstrzygnięcie w całości albo w części i w tym zakresie orzeka co do istoty sprawy bądź, uchylając rozstrzygnięcie, umarza postępowanie pierwszej instancji;
3) umarza postępowanie odwoławcze;
4) uchyla zaskarżone rozstrzygnięcie w całości i przekazuje sprawę do ponownego rozpatrzenia przez dziekana, gdy rozstrzygnięcie sprawy wymaga uprzedniego przeprowadzenia postępowania wyjaśniającego w całości lub w znacznej części; przekazując sprawę, rektor może wskazać, jakie okoliczności należy wziąć pod uwagę przy ponownym rozpatrzeniu sprawy.
13. Rozstrzygnięcie rektora jest ostateczne i nie stanowi decyzji w rozumieniu k.p.a.

§ 55

Jeżeli przepisy Regulaminu nie stanowią inaczej, od rozstrzygnięcia dotyczącego przebiegu studiów, a podjętego przez nauczyciela akademickiego w trybie przewidzianym przez Regulamin, student może wnieść zastrzeżenia do dziekana w terminie 7 dni od daty jego otrzymania, a gdy rozstrzygnięcie zostało ogłoszone ustnie, od dnia jego ogłoszenia studentowi. Przepisy § 54 ust. 1-13 stosuje się odpowiednio.

XIII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§ 56

 1. Rektor może wprowadzić opłaty za świadczone usługi edukacyjne na zasadach określonych odrębnymi przepisami.
 2. Wysokość opłat za usługi edukacyjne na dany rok akademicki określa rektor po zasięgnięciu opinii samorządu studentów, biorąc pod uwagę koszt zajęć dydaktycznych,
  i podaje je do wiadomości nie później niż trzy miesiące przed rozpoczęciem semestru.
 3. Szczegółowe zasady i terminy wnoszenia opłat określają odrębne przepisy.

§ 57

W przypadku gdy w pracy dyplomowej, stanowiącej podstawę nadania tytułu zawodowego, osoba ubiegająca się o ten tytuł przypisała sobie autorstwo istotnego fragmentu lub innych elementów cudzego utworu lub ustalenia naukowego, rektor w drodze decyzji administracyjnej, stwierdza nieważność dyplomu.

§ 58

Rektor jest też organem właściwym do wznowienia postępowania w sprawie nadania tytułu zawodowego i wydania dyplomu.

§ 59

Do spraw wszczętych do dnia wejścia w życie Regulaminu, a niezakończonych decyzją ostateczną lub ostatecznym rozstrzygnięciem, stosuje się przepisy dotychczasowe.

Załącznik nr 1 do Regulaminu studiów

SZCZEGÓŁOWE ZASADY WPROWADZANIA I STOSOWANIA ROZWIĄZAŃ ALTERNATYWNYCH WOBEC STUDENTÓW Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIAMI

§ 1

Zasady ogólne

Wszystkie rozwiązania alternatywne stosowane w toku studiów wobec studentów
z niepełnosprawnościami mają na w celu wyrównanie szans ukończenia danego poziomu studiów przy zachowaniu zasady niezmniejszania wymagań merytorycznych wobec tych studentów.

§ 2

Zmiany sposobu uczestnictwa w zajęciach

1. W przypadku, gdy niepełnosprawność studenta uniemożliwia jego bezpośredni udział
w zajęciach dydaktycznych, dziekan na wniosek studenta może:
1) zezwolić na zwiększenie dopuszczalnej absencji;
2) ustalić indywidualny tryb i warunki odbywania zajęć, z uwzględnieniem dodatkowych zajęć i konsultacji;
3) w uzasadnionych przypadkach zezwolić na studiowanie z wykorzystaniem metod
i technik kształcenia na odległość w zakresie nie większym niż 50% liczby punktów ECTS koniecznej do ukończenia studiów na danym poziomie, chyba że przepisy powszechnie obowiązujące stanowią inaczej;
4) wyrazić zgodę na zmianę formy sprawdzania wiedzy.

 1. Jeśli wynika to z rodzaju i specyfiki niepełnosprawności, dziekan na wniosek studenta może wyrazić zgodę na zastosowanie rozwiązań polegających na włączaniu do udziału
  w zajęciach osób trzecich, w szczególności występujących jako: tłumacze języka migowego, asystenci sporządzający notatki, asystenci laboratoryjni pomagający studentom
  z niesprawnością rąk.
 2. W przypadku, gdy specyfika niepełnosprawności studenta wymaga dodatkowych rozwiązań w realizacji treści danego przedmiotu studiów, dziekan, na wniosek studenta, może uwzględnić potrzebę dodatkowych indywidualnych godzin zajęć i konsultacji z tego przedmiotu.
 3. W przypadku gdy z powodu niepełnosprawności studenta niemożliwe jest samodzielne sporządzanie notatek podczas zajęć, dziekan może udzielić pozwolenia na korzystanie
  z dodatkowych urządzeń technicznych, umożliwiających mu pełny udział w zajęciach,
  a także z urządzeń audiowizualnych, pozwalających na rejestrację zajęć dydaktycznych.
 4. Rozstrzygnięcia, o których mowa w ust. 1-4, dziekan dokonuje zasięgając opinii kierownika jednostki ogólnouczelnianej właściwej ds. osób z niepełnosprawnościami.
 5. W przypadku stosowania podczas zajęć urządzeń rejestrujących dźwięk lub dźwięk
  i obraz, student zobowiązany jest do złożenia pisemnej deklaracji o nienaruszaniu praw autorskich do dzieł powstałych w trakcie tych zajęć i wykorzystaniu z zarejestrowanych materiałów wyłącznie na użytek prywatny.

§ 3

Przygotowanie materiałów w alternatywnych formach zapisu

 1. W przypadku gdy z powodu niepełnosprawności student nie może korzystać
  z materiałów dydaktycznych w zwykłym druku, winien zgłosić dziekanowi potrzebę uzyskania materiałów dydaktycznych i naukowych z określonych zajęć w alternatywnej formie zapisu. Za alternatywne formy zapisu uważa się w szczególności: pismo Braille’a, druk o zmienionej wielkości czcionki, tyflomapy oraz grafiki na papierze pęczniejącym, nagranie audio, zapis elektroniczny.
 2. Rozstrzygnięcie o zastosowaniu alternatywnej formy zapisu dziekan podejmuje zasięgając opinii kierownika jednostki ogólnouczelnianej właściwej ds. osób
  z niepełnosprawnościami.

§ 4

Zmiany trybu zdawania egzaminów i uzyskiwania zaliczeń

1. Zależnie od rodzaju niepełnosprawności student może złożyć wniosek do dziekana
o dokonanie zmiany sposobu składania egzaminu z danego przedmiotu.
2. W celu zmiany sposobu składania egzaminu przez studenta z niepełnosprawnością, dziekan wydaje rozstrzygniecie, w którym może wyrazić zgodę na:
1) przedłużenie czasu trwania danego egzaminu;
2) zastosowanie podczas trwania egzaminu urządzeń technicznych, takich jak: komputery, oprogramowanie udźwiękawiające, urządzenia brajlowskie, klawiatury alternatywne, lupy powiększające;
3) zastosowanie w trakcie egzaminu alternatywnej formy zapisu;
4) zamianę formy egzaminu z pisemnej na ustną lub z ustnej na pisemną;
5) uczestnictwo w egzaminie osób trzecich, a w szczególności tłumacza języka migowego, stenotypistę lub lektora;
6) zmianę miejsca przeprowadzenia egzaminu;
7) możliwość przeprowadzenia egzaminu z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość – egzamin taki należy zgłaszać odpowiednio wcześniej do jednostki przeprowadzającej egzamin.

 1. Przepisy określone w ust. 1-2 stosuje się odpowiednio do zaliczeń przedmiotu.

§ 5

Zmiany organizacji sesji egzaminacyjnych

 1. Jeżeli niepełnosprawność studenta uniemożliwia złożenie wszystkich egzaminów
  i zaliczeń przewidzianych w ramach danej sesji egzaminacyjnej, student ma prawo wnioskować do dziekana o zmianę terminów składania egzaminów i uzyskiwania zaliczeń w okresie poza sesją, nie później jednak niż o 30 dni od dnia poprzedzającego rozpoczęcie kolejnej sesji. Rozstrzygnięcie o zmianach terminów podejmuje dziekan po uzyskaniu opinii kierownika jednostki ogólnouczelnianej właściwej ds. osób
  z niepełnosprawnościami oraz opinii przeprowadzającego zaliczenie lub egzamin.
 2. Zmiana terminów, o której mowa w ust. 1, umożliwia wpisanie studenta
  z niepełnosprawnością na kolejny semestr bez wpisu warunkowego, określonego w § 31 ust. 2 pkt 2 Regulaminu.