Baner Akademi Piotrkowskiej

Komunikaty

Informuję, że osoby uprawnione do korzystania ze świadczeń Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych, tj. pracownicy, emeryci, renciści, są zobowiązani do złożenia OŚWIADCZENIA O DOCHODACH UZYSKANYCH W 2023 ROKU. Oświadczenie jest niezbędne do oceny sytuacji życiowej, rodzinnej i materialnej osoby uprawnionej do korzystania z Funduszu (art. 8.1 ustawy o ZFŚS). Uprawnieni, którzy nie złożą oświadczenia w wymaganym terminie traktowani będą jak osoby zakwalifikowane do najwyższego progu dochodowego.
Proszę dokładnie zapoznać się z objaśnieniami w zakresie wyliczania dochodu!
Oświadczenie w wersji papierowej, opatrzone podpisem, należy dostarczyć do pok. 11 w bud. dyd. A w nieprzekraczalnym terminie do 30 kwietnia 2024 roku.
Do ww. oświadczenia konieczne jest dołączenie „Klauzuli informacyjnej dla osób korzystających z ZFŚS”.
W załączeniu do niniejszej wiadomości przesyłam Państwu formularze:

  1. Oświadczenie o uzyskanych dochodach – ZOBACZ
  2. Klauzula informacyjna dla osób korzystających z ZFŚS – ZOBACZ

Informuję również, że Regulamin ZFŚS oraz formularze wniosków dot. świadczeń z ZFŚS są dostępne na stronie internetowej Akademii Piotrkowskiej w zakładce: Pracownik/Sprawy socjalne.

mgr inż. Małgorzata Mierzejewska
obsługa administracyjna ZFŚS
obsługa administracyjna działalności naukowo-badawczej
bud. dyd. A pok. 11
tel. 44/732-74-55