Baner Akademi Piotrkowskiej

Sprawy socjalno-bytowe

Szanowni Studenci!
W związku z licznymi zapytaniami uprzejmie przypominamy, że wnioski o przyznanie stypendium socjalnego w semestrze letnim 2023/2024 należy składać według tej samej procedury, która obowiązywała w semestrze zimowym w roku akademickim 2023/2024.

Informacje ogólne

W roku akademickim 2023/24 za podstawę naliczania dochodu w rodzinie studenta uwzględniamy dochody z 2022 r., pod warunkiem, że w ciągu roku 2022, 2023 i do dnia złożenia wniosku, sytuacja materialna w rodzinie nie uległa zmianie.

Szczegółowy wykaz dokumentów potrzebnych do złożenia wniosku o świadczenia załącznik nr 26

Dokumenty dotyczące przyznawania świadczenia należy składać osobiście! 

Na podstawie obwieszczenia Prezesa GUS z dnia 21 września 2023 r, przeciętny dochód z pracy w indywidualnym gospodarstwie rolnym z 1 ha przeliczeniowego wyniósł w 2022 r. – 5549 zł. (Wysokość dochodu z gospodarstwa rolnego obowiązuje do dnia 23 września 2024 r.)

.

֍ Terminy przyjmowania wniosków o przyznanie stypendium socjalnego w semestrze letnim w roku akademickim 2023/2024

  • Studenci Wydziału Nauk Społecznych mogą składać wnioski o stypendium socjalne w okresie od 21.02.2024r. do 19.03.2024 r.
  • Studenci Wydziału Humanistyczno-Administracyjnego mogą składać wnioski o stypendium socjalne w okresie od 21.02.2024r. do 19.03.2024 r.

Wnioski należy składać osobiście, zależnie od kierunku studiów w budynku:

•WNS – Budynek B, pokój 20

•WH-A – Budynek B, pokój 23

Załączniki do Regulaminu świadczeń dla studentów AP w Piotrkowie Trybunalskim, niezbędne do wniosku o przyznanie stypendium socjalnego w semestrze letnim roku akademickiego 2023/2024:

  •  obowiązkowo załączniki nr 1, 2, 5, 31 (podpisuje student oraz pełnoletni członkowie rodziny – ujęci w składzie rodziny) + dokumenty wg wykazu  załącznik nr 26.

STUDENT MOŻE OTRZYMAĆ STYPENDIUM OD MIESIĄCA, W KTÓRYM ZOSTANIE ZŁOŻONY KOMPLETNY WNIOSEK.

UWAGA, PROSIMY ABY PAMIĘTAĆ:
– o przygotowaniu i ułożeniu dokumentów kolejno dla poszczególnych członków rodziny; należy dopasować do sytuacji rodziny, wg wykazu załącznik nr 26.

DOKUMENTY DO POBRANIA
Zarzadzenie 52POBIERZ
Regulamin świadczeńPOBIERZ
1. Oświadczenie studentaPOBIERZ
2. WNIOSEK O PRZYZNANIE STYPENDIUM SOCJALNEGOPOBIERZ
3. OŚWIADCZENIE DO WNIOSKU O PRZYZNANIE
STYPENDIUM SOCJALNEGO W ZWIĘKSZONEJ WYSOKOŚCI*
W ROKU AKADEMICKIM 20….…/ 20….…
POBIERZ
4. WNIOSEK O PRZYZNANIE ZAPOMOGIPOBIERZ
5. OŚWIADCZENIE O PRAWDZIWOŚCI DANYCH I WYBORZE KIERUNKU STUDIÓWPOBIERZ
6. WNIOSEK O PONOWNE PRZELICZENIE DOCHODUPOBIERZ
7. OŚWIADCZENIE DO WNIOSKU O PONOWNE PRZELICZENIE DOCHODUPOBIERZ
8. OŚWIADCZENIE STUDENTA/CZŁONKA RODZINY* O ŹRÓDŁACH UZYSKIWANEGO
DOCHODU OPODATKOWANEGO I WOLNEGO OD PODATKU1 NA PODSTAWIE
ART. 21 UST.1 PKT 148 USTAWY O PODATKU DOCHODOWYM
POBIERZ
9. OŚWIADCZENIE STUDENTA/ CZŁONKA RODZINY* O DOCHODZIE PODLEGAJĄCYM OPODATKOWANIU
PODATKIEM DOCHODOWYM OD OSÓB FIZYCZNYCH NA ZASADACH OKREŚLONYCH W ART. 27, 30B,
30C, 30E I 30F USTAWY Z DNIA 26 LIPCA 1991 ROKU O PODATKU DOCHODOWYM OD OSÓB
FIZYCZNYCH, UZYSKANYM W ROKU KALENDARZOWYM POPRZEDZAJĄCYM ROK AKADEMICKI,
NA KTÓRY MA BYĆ PRZYZNANE ŚWIADCZENIE
POBIERZ
10. OŚWIADCZENIE STUDENTA/ CZŁONKA RODZINY* O PRZYCHODZIE NIEPODLEGAJĄCYM
OPODATKOWANIU PODATKIEM DOCHODOWYM OD OSÓB FIZYCZNYCH NA ZASADACH
OKREŚLONYCH W ART. 21 UST.1 PKT 148 USTAWY Z DNIA 26 LIPCA 1991 R. O PODATKU
DOCHODOWYM OD OSÓB FIZYCZNYCH**, UZYSKANYM W ROKU KALENDARZOWYM
POPRZEDZAJĄCYM ROK AKADEMICKI, NA KTÓRY MA BYĆ PRZYZNANE ŚWIADCZENIE
POBIERZ
11. OŚWIADCZENIE STUDENTA/ CZŁONKA RODZINY* O DOCHODZIE UZYSKANYM Z POZAROLNICZEJ DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ OSÓB FIZYCZNYCH

POBIERZ
12. OŚWIADCZENIE STUDENTA/ CZŁONKA RODZINY*
O WYSOKOŚCI SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE
POBIERZ
13. OŚWIADCZENIE STUDENTA/ CZŁONKA RODZINY*
O BRAKU ZATRUDNIENIA LUB INNEJ PRACY ZAROBKOWEJ
POBIERZ
14. Oświadczenie studenta/członka rodziny* o wysokości dochodu niepodlegającego opodatkowaniu uzyskanego w roku kalendarzowym poprzedzającym okres pobierania stypendium
POBIERZ
15. OŚWIADCZENIE STUDENTA/ CZŁONKA RODZINY* O ALIMENTACHPOBIERZ
16. OŚWIADCZENIE STUDENTA/CZŁONKA RODZINY*
O POSIADANIU/NIEPOSIADANIU* GOSPODARSTWA ROLNEGO
POBIERZ
17. OŚWIADCZENIE STUDENTA/CZŁONKA RODZINY* O ZGŁOSZENIU DO KASY ROLNICZEGO UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO
POBIERZ
18. OŚWIADCZENIE STUDENTA/CZŁONKA RODZINY* STUDENTA O UCZĘSZCZANIU NIEPEŁNOLETNICH DZIECI DO SZKOŁY LUB O POSIADANIU DZIECI NIEOBJĘTYCH OBOWIĄZKIEM SZKOLNYM
POBIERZ
19. OŚWIADCZENIE STUDENTA/CZŁONKA RODZINY* O PRZEBYWANIU NA URLOPIE WYCHOWAWCZYM

POBIERZ
20. OŚWIADCZENIE CZŁONKA RODZINY STUDENTA O UCZĘSZCZANIU DO SZKOŁY LUB SZKOŁY WYŻSZEJ
POBIERZ
21. OŚWIADCZENIE O PRZEBYWANIU CZŁONKA RODZINY
W INSTYTUCJI ZAPEWNIAJĄCEJ CAŁODOBOWE UTRZYMANIE
POBIERZ
22. OŚWIADCZENIE DLA STUDENTÓW SAMODZIELNYCH FINANSOWO
POBIERZ
23. OŚWIADCZENIE DO CELÓW STYPENDIALNYCH
POBIERZ
24. OŚWIADCZENIE STUDENTA O ŹRÓDŁACH UTRZYMANIA RODZINY
POBIERZ
25. OŚWIADCZENIE O PRZEDSTAWIONYCH DOKUMENTACH WSKAZANYCH W USTAWIE O DOKUMENTACH PUBLICZNYCH
POBIERZ
26. WYKAZ DOKUMENTÓW OBOWIĄZUJĄCYCH PRZY UBIEGANIU SIĘ O STYPENDIUM SOCJALNE
POBIERZ
27. WNIOSEK O PRZYZNANIE STYPENDIUM DLA OSÓB
Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIAMI w roku akademickim 20…/ 20…*
POBIERZ
28. WNIOSEK O PRZYZNANIE STYPENDIUM REKTORA w roku akademickim 20…/ 20…

POBIERZ
29. WNIOSEK O PRZYZNANIE STYPENDIUM REKTORA w roku akademickim 20…/20…
POBIERZ
30. OŚWIADCZENIE O PRAWDZIWOŚCI DANYCH I WYBORZE KIERUNKU STUDIÓW
POBIERZ
31. OŚWIADCZENIE STUDENTA O NUMERZE
KONTA BANKOWEGO w roku akademickim 20…/20…
POBIERZ
32. OŚWIADCZENIE O ZRZECZENIU SIĘ PRAWA DO WNIESIENIA ODWOŁANIA
POBIERZ
33. ZASADY PRZELICZANIA OCEN
POBIERZ

mgr Maria Milczarek
e-mail: maria.milczarek@apt.edu.pl
telefon: (44) 732 74 00 wew. 8154 lub (44) 732 74 43
miejsce: budynek A, pokój 17
Kierunki: Bezpieczeństwo narodowe, Ekonomia, Finanse i rachunkowość, Logistyka, Pedagogika, Pedagogika Przedszkolna i Wczesnoszkolna, Pedagogika Specjalna, Pielęgniarstwo, Zarządzanie

mgr Agnieszka Kalle
e-mail: agnieszka.kalle@apt.edu.pl
telefon: (44) 732 74 00 wew. 8357 lub (44) 732 74 68
miejsce: budynek B, pokój 23
Kierunki: Administracja, Filologia Angielska, Historia