Baner Akademi Piotrkowskiej

Misja i strategia

Misja Biblioteki Akademii Piotrkowskiej

Misją Biblioteki Akademii Piotrkowskiej jest dążenie do najwyższego, profesjonalnego poziomu swojej działalności w zakresie gromadzenia, opracowywania, udostępniania i przechowywania materiałów bibliotecznych, w zakresie wspierania kształcenia studentów, zaspokajania potrzeb i oczekiwań informacyjnych pracowników naukowych oraz innych użytkowników biblioteki. Naszym nadrzędnym celem jest budowanie biblioteki tradycyjnej (gromadzenie, opracowanie i przechowywanie zbiorów) i nowoczesnej (informacja o zasobach własnych i adekwatnie do potrzeb czytelniczych zewnętrznych) w której wysoka jakość usług oraz wzajemne pozytywne i życzliwe relacje wyróżniać ją będą spośród innych.

Swą misję Biblioteka realizuje poprzez:

 • organizowanie warsztatu naukowego i dydaktycznego w zakresie dyscyplin reprezentowanych w Akademii Piotrkowskiej,
 • zapewnienie dostępu do zbiorów własnych i globalnych zasobów informacyjnych,
 • rozwijanie i unowocześnianie usług w tym współpraca z różnymi instytucjami w celu powiększania dostępu do baz danych,
 • efektywne i aktywne zarządzanie zasobami, w celu promocji ich wykorzystania,
 • permanentne podwyższanie kwalifikacji zawodowych pracowników,
 • szkolenie użytkowników w celu rozwijania ich umiejętności w zakresie wyszukiwania i wykorzystywania informacji,
 • dbałość o przechowywane zbiory,
 • promocję i popularyzowanie Biblioteki – jej zbiorów, zasobów i usług.

Strategia działań Biblioteki Akademii Piotrkowskiej

Zmiana systemu biblioteczno-informacyjnego, którego funkcjonalność zapewni:

 • zgodność z normami i standardami bibliotecznymi w zakresie opracowania formalnego i rzeczowego (MARC 21),
 • zdalny dostęp do katalogu elektronicznego,
 • zdalne zamawianie książek,
 • możliwość pobierania gotowych opisów bibliograficznych,
 • tworzenie zestawień i bibliografii.

Wsparcie działalności edukacyjnej poprzez realizację celowej polityki gromadzenia:

 • dobór i zakup literatury do zbiorów Biblioteki Akademii Piotrkowskiej poprzez bliższą współpracę pracowników Oddziału Gromadzenia Zbiorów z przedstawicielami dyscyplin naukowych,
 • tworzenie odpowiedniej oferty e–źródeł informacji dla potrzeb Akademii Piotrkowskiej,
 • zapewnienie dostępu do najnowszej literatury w obszarach poszczególnych kierunków nauczania.

Działania na rzecz nauki i otwartych zasobów informacyjnych:

 • zagwarantowanie dostępu do otwartych zasobów wiedzy, takich jak: bazy Open Access, repozytoria, biblioteki cyfrowe poprzez witrynę Biblioteki Akademii Piotrkowskiej oraz infrastrukturę techniczną dostępną w fizycznej przestrzeni Biblioteki,
 • zapewnienie dostępu do baz subskrybowanych poprzez Wirtualną Bibliotekę Nauki,
 • tworzenie raportów bibliometrycznych jako narzędzia wykorzystywanego w ewaluacji,
 • rejestracja dorobku naukowego w bibliografii pracowników Akademii Piotrkowskiej,
 • wprowadzanie opisów do Polskiej Bibliografii Naukowej,
 • utworzenie Repozytorium Biblioteki Akademii Piotrkowskiej jako platformy do publikowania prac afiliowanych w Akademii Piotrkowskiej,
 • dostarczanie pracownikom i studentom wiedzy o zasobach i sposobach dotarcia do relewantnych e-informacji.

Wsparcie kształcenia:

 • dbałość o podwyższanie kompetencji pracowników i studentów w zakresie docierania do informacji,
 • zapewnienie w przestrzeni Biblioteki Akademii Piotrkowskiej otwartego dostępu do zasobów dla osób z niepełnosprawnościami,
 • przygotowanie fizycznej przestrzeni Biblioteki na potrzeby ekspozycji – doposażenie w meble wystawiennicze (gabloty, witryny, itp.).

Kreowanie dobrego wizerunku Biblioteki w środowisku akademickim i lokalnym:

 • propagowanie usług Biblioteki w lokalnych mediach oraz poprzez stronę www,
 • promowanie dostępu do źródeł elektronicznych,
 • publikowanie wiadomości – jako źródła informacji bieżącej Biblioteki oraz formy kontaktu z użytkownikiem,
 • organizowanie wystaw, wykładów,
 • udział Biblioteki w inicjatywach środowiskowych Akademii Piotrkowskiej,
 • budowanie strategii promocji Biblioteki Akademii Piotrkowskiej.

Dbałość o rozwój kadry i podnoszenie jej kwalifikacji zawodowych:

 • tworzenie warunków do rozwoju kadry,
 • motywowanie bibliotekarzy do podnoszenia swoich kwalifikacji oraz ustawicznej nauki,
 • zwiększenie udziału bibliotekarzy w kursach, szkoleniach i konferencjach podnoszących kwalifikacje zawodowe,
 • opracowanie i wdrożenie programu systematycznych szkoleń wewnętrznych pracowników Biblioteki.

Modernizacja infrastruktury informatycznej i oprogramowania:

 • aktualizowanie systemu bibliotecznego SOWA,
 • sukcesywna wymiana zamortyzowanego i przestarzałego technologicznie sprzętu komputerowego i oprogramowania we wszystkich jednostkach Biblioteki,
 • zakup i wdrożenie nowoczesnych rozwiązań informatycznych.

Współpraca z bibliotekami naukowymi w kraju i za granicą:

 • wypożyczenia międzybiblioteczne,
 • współtworzenie baz danych.