Baner Akademi Piotrkowskiej

Komunikaty Rady Uczelni

Komunikat nr 2/2024 Rady Uczelni Akademii Piotrkowskiej

W dniu 2 lutego 2024 roku odbyło się nadzwyczajne posiedzenie Rady Uczelni Akademii Piotrkowskiej. W trakcie posiedzenia Rada Uczelni podjęła dwie uchwały. Przeprowadzono weryfikację oraz prezentację kandydatury na funkcję rektora Akademii Piotrkowskiej, a następnie podjęto uchwałę o wyborze Dariusza Roguta, jako kandydata na funkcję rektora Akademii Piotrkowskiej w Piotrkowie Trybunalskim. W następstwie dokonanego wyboru, podjęto uchwałę o wystąpieniu do Senatu Akademii Piotrkowskiej z wnioskiem o zaopiniowanie kandydatury na funkcję rektora.
Przewodniczący Rady Uczelni niezwłocznie przekazał wyżej wymienione dokumenty członkom Senatu Akademii Piotrkowskiej.

Komunikat nr 1/2024 Rady Uczelni Akademii Piotrkowskiej

W dniu 12 stycznia 2024 roku odbyło się pierwsze w tym roku posiedzenie Rady Uczelni Akademii Piotrkowskiej. W trakcie posiedzenia RU podjęła 4 uchwały. Dokonano wyboru firmy audytorskiej do zbadania sprawozdania finansowego Uczelni za rok 2023 i 2024. Pozytywnie zaopiniowano zmiany planu rzeczowo finansowego za rok 2023 oraz pozytywnie zaopiniowano plan rzeczowo finansowy na rok 2024.

Dodatkowo RU przyznała Rektorowi AP dodatek zadaniowy na czas określony do dnia 31 sierpnia 2024 roku w związku z czasowym zwiększeniem obowiązków służbowych oraz powierzeniem mu dodatkowych zadań. Należy podkreślić, iż wynagrodzenie Rektora AP powiększone o przyznany dodatek pozostaje na tym samym poziomie jak w roku 2023. Tym samym całkowicie nieuprawnione pozostają twierdzenia  Przewodniczącego ZZ Pracowników AP w artykule „Podwyżki tylko dla wybranych”. W ocenie RU artykuł wprowadza niepotrzebną dezinformację i ma na celu wywołanie wewnętrznych niepokojów oraz sporów wśród pracowników uczelni. Podkreślamy, że wysokość wynagrodzenia Rektora AP wraz ze wszystkimi otrzymywanymi dodatkami pozostaje na dokładnie takim samym poziomie jak w roku poprzednim.

Przewodniczący ZZ Pracowników AP, który uczestniczył w ostatnim posiedzeniu RU pomimo obowiązującej go klauzuli przedstawił poufne informacje, co do przedstawienia których zobowiązał się do zachowania tajemnicy.

Uchwały Rady Uczelni są jawne i każdemu przysługuje prawo dostępu do nich na zasadach prawem przewidzianym, podobnie jak jawne jest wynagrodzenie rektora uczelni publicznej, niemniej postawa Przewodniczącego pozostaje w oczywistej sprzeczności z przyjętymi zobowiązaniami i dobrym obyczajem.