Baner Akademi Piotrkowskiej

Wizja, misja i strategia Uczelni

WIZJA

Dnia 9 marca 2023 r. Sejm Rzeczypospolitej Polskiej uchwalił Ustawę o utworzeniu Akademii Piotrkowskiej. Środowisko akademickie, świadome zaciągniętego społecznego zobowiązania, uwzględniając tradycje obradujących w Piotrkowie Trybunalskim staropolskich gremiów oraz doceniając dorobek środowiska działającego w ramach struktur Uniwersytetu Jana Kochanowskiego, pragnie w sposób pogłębiony zdefiniować wartości, zasady i kierunki rozwoju, jakie powinna obrać Akademia Piotrkowska w jej pionierskim, a zarazem historycznym okresie istnienia. Wymaga to zbudowania fundamentów funkcjonowania nowo powstałej universitas związanych ze stworzeniem podstaw prawnych i organizacyjnych oraz więzi z otoczeniem społeczno-gospodarczym niezbędnych do funkcjonowania w nowoczesnej, perspektywicznej i ważnej dla regionu Uczelni akademickiej.

Wizją jest przekształcenie Akademii Piotrkowskiej w Uniwersytet aktywnie odpowiadający na wyzwania przyszłości.

Powyższa wizja uwzględnia wartości kultury polskiej oraz wartości uniwersalne, które stoją u podstaw cywilizacji europejskiej. Będą one realizowane poprzez kształcenie odpowiedzialnych, świadomych obywateli i prowadzenie na wysokim poziomie badań naukowych ukierunkowanych na odkrywanie prawdy. Inspiracją działań zmierzających do urzeczywistnienia wizji jest postawa i osiągnięcia naszego patrona Jana Olszewskiego działającego dla dobra i w interesie Polski.

Dążenia do osiągnięcia wizji strategicznej wymagają rzetelnej pracy i zaangażowania wszystkich członków wspólnoty akademickiej: nauczycieli akademickich, studentów, pracowników administracji oraz absolwentów. Gwarantuje to osiąganie wymaganych efektów naukowo-dydaktycznych. Wspólnota Akademii Piotrkowskiej powinna czuć się odpowiedzialna za efekty podjętych działań, mając na uwadze dobro naszej Ojczyzny.

MISJA

Misją Akademii Piotrkowskiej jest prowadzenie badań naukowych ukierunkowanych na odkrywanie prawdy oraz kształcenie studentów zgodnie ze standardami europejskimi.

Działania te będą realizowane w atmosferze poszanowania godności człowieka, różnorodności poglądów i wolności akademickiej, przy zagwarantowaniu niezależności i zróżnicowania środowisk akademickich. Prowadzenie działalności statutowej i tworzenie infrastruktury Uczelni odbywać się będzie zgodnie z ideą zrównoważonego rozwoju. Stworzenie warunków do realizacji misji zagwarantuje osiągnięcie celu strategicznego Uczelni.

STRATEGIA UCZELNI

Celem strategicznym Akademii Piotrkowskiej jest dążenie do spełnienia ustawowych kryteriów stawianych uniwersytetowi.

Cel ten zamierza się osiągnąć poprzez:

 1. Tworzenie ram prawnych i organizacyjnych gwarantujących realizację zadań statutowych w obszarze nauki, dydaktyki i administracji, we współpracy z otoczeniem społeczno-gospodarczym;
 2. Budowanie wspólnoty universitas mającej możliwości oraz narzędzia dla rozwoju zawodowego, współpracującej w przyjaznej atmosferze dla dobra Akademii Piotrkowskiej i otoczenia społeczno-gospodarczego;
 3. Organizowanie i realizowanie działalności naukowej Akademii tak, by spełnić wymagania parametryzacyjne oraz akredytacyjne, a jednocześnie zagwarantować finansowanie działalności Uczelni;
 4. Organizowanie i prowadzenie działalności dydaktycznej opierającej się na nowoczesnych i atrakcyjnych programach studiów;
 5. Prowadzenie wysokiej jakości działalności dydaktycznej nakierowanej na efektywność w oparciu o aktualny stan wiedzy, dobre praktyki i najnowsze zdobycze nauki i technologii, w tym wsparcie procesu uczenia się przez sztuczną inteligencję;
 6. Poszerzanie oferty kształcenia o nowe kierunki studiów, studia podyplomowe i kursy zgodnie ze zdiagnozowanymi potrzebami rynku pracy, przy współpracy partnerów otoczenia społeczno-gospodarczego;
 7. Rozwijanie współpracy międzynarodowej i krajowej, która otworzy Uczelni możliwości rozszerzenia zakresu badań naukowych, oferty dydaktycznej, a także podniesienie poziomu kultury prawno-administracyjnej;
 8. Podnoszenie jakości Kapitału Ludzkiego wspólnoty akademickiej na potrzeby budowy Społeczeństwa 5.0;
 9. Wdrażanie komponentów infrastruktury informatycznej niezbędnych do prowadzenia badań naukowych, realizacji procesu dydaktycznego oraz zapewnienia realizacji norm prawnych w zakresie zarządzania dokumentacją, działalnością naukową i obsługą administracyjną;
 10. Podnoszenie jakości bazy Akademii Piotrkowskiej poprzez wykonanie szeregu prac modernizacyjnych zarówno obiektów, jak i ich otoczenia zgodnie z ideą zrównoważonego rozwoju;
 11. Kreowanie pozytywnego wizerunku Uczelni oraz budowanie dobrych relacji z otoczeniem poprzez działalność informacyjną i edukacyjną;
 12. Zapewnienie ciągłości kierunków rozwoju Uczelni.