Baner Akademi Piotrkowskiej

Studia jednolite magisterskie: Studia stacjonarne

Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna

Koncepcją kształcenia na kierunku Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna jest merytoryczne i metodyczne przygotowanie studenta do zawodu nauczyciela w przedszkolu oraz w klasach I-III szkoły podstawowej. W toku jednolitych studiów magisterskich o profilu ogóloakademickim student zdobędzie złożoną wiedzę ogólnopedagogiczną, historyczno-filozoficzną i psychologiczną niezbędną do zrozumienia społeczno-kulturowego kontekstu kształcenia, wychowania i pracy opiekuńczej oraz kształtowania własnego rozwoju zawodowego. Będzie przygotowany do kompetentnego wykorzystywania w praktyce pedagogicznej interdyscyplinarnej wiedzy i umiejętności z zakresu różnych przedmiotów realizowanych w toku studiów.

Pedagogika specjalna

Oferta kształcenia na kierunku Pedagogika specjalna jest dostosowana do wyzwań współczesnego świata, generuje zapotrzebowanie na kształcenie pedagogów specjalnych. Efekty kształcenia pozwolą na przygotowanie absolwenta do wykonywania wyżej wymienionego zawodu. Zdobyte wiadomości, pozyskane umiejętności i nabyte kompetencje w zakresie poszczególnych subdyscyplin pedagogiki oraz nauk pomocniczych zapewnią właściwe przygotowanie do pracy z osobami ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi oraz zagrożonymi niedostosowaniem społecznym, tym samym wyposażając absolwenta do szeroko pojętych działań pomocowych, zaradczych i interwencyjnych i wychowawczych zarówno w placówkach oświatowych, jak i w środowisku otwartym. Koncepcją kształcenia na kierunku Pedagogika specjalna jest merytoryczne i metodyczne przygotowanie studenta do wykonywania zawodu pedagoga specjalnego oraz nabycie przez studentów wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych zgodnie ze standardami kształcenia nauczycieli (Rozporządzenie Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 2 sierpnia 2019 roku w sprawie standardów kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela).