Baner Akademi Piotrkowskiej

Rekrutacja

Szczegółowe informacje na temat rekrutacji:
Tel. 44 732 74 18
email: rekrutacja@apt.edu.pl

Ukończenie studiów na kierunku Ekonomia umożliwia uzyskanie gruntownej wiedzy z zakresu ekonomii, pozwala na zrozumienie mechanizmów ekonomicznych zachodzących we współczesnych gospodarkach, a także poznanie narzędzi ilościowych wykorzystywanych w badaniach ekonomicznych i służących do rozwiązywania problemów decyzyjnych, strategicznych i operacyjnych.

Ponadto, studia na tym kierunku kształtują w absolwentach odpowiednie postawy i kompetencje społeczne, pozwalające na odgrywanie aktywnej, obywatelskiej roli w życiu społeczności, a zwłaszcza w życiu gospodarczym.

Podkreślić należy także aplikacyjny charakter studiów na kierunku Ekonomia. Zawarte w programie studiów przedmioty i grupy przedmiotów do wyboru z zakresu Gospodarki samorządów terytorialnych, Innowacji w gospodarce oraz Ekonomiki przedsiębiorstwa dają szansę na zdobycie praktycznych umiejętności, wykreowanie postaw szczególnie pożądanych w określonych środowiskach pracy. Niektóre z efektów kształcenia mogą być także osiągane w ramach odbywanych przez studentów praktyk zawodowych, staży, czy wolontariatu.

Absolwent studiów pierwszego stopnia na kierunku Ekonomia:

– zdobywa podstawową wiedzę w zakresie nauk ekonomicznych,

– zna na poziomie średniozaawansowanym mikro- i makroekonomię,

– dysponuje wiedzą umożliwiającą prowadzenie samodzielnych analiz ekonomicznych,

– rozumie mechanizmy ekonomiczne zachodzące we współczesnych gospodarkach,

– zna narzędzia ilościowe wykorzystywane w badaniach ekonomicznych oraz wykorzystywane do rozwiązywania problemów decyzyjnych, strategicznych i operacyjnych.

Absolwent studiów pierwszego stopnia na kierunku Ekonomia potrafi:

– wykorzystywać w praktyce wiedzę zdobytą w trakcie studiów,

– korzystać ze źródeł, danych ekonomicznych,

– prowadzić proste analizy procesów gospodarczych (w skali mikro- i makroekonomicznej),

– weryfikować poprawność uzyskanych rezultatów i analiz oraz interpretować je,

– prognozować konkretne procesy i zjawiska gospodarcze z wykorzystaniem standardowych metod i narzędzi,

– formułować własne opinie na temat zjawisk gospodarczych,

– sporządzać zestawienia, raporty, analizy i ekspertyzy dla potrzeb decyzyjnych, wskazując na przyczyny i skutki podejmowanych decyzji,

– pracować w grupie rozwiązującej konkretne zadania ekonomiczne,

– porozumiewać się językiem obcym na poziomie B2.

Absolwent studiów pierwszego stopnia na kierunku Ekonomia wykazuje:

– zdolność krytycznej oceny własnej wiedzy i umiejętności, świadomość ciągłego ich poszerzania, doskonalenia, aktywność w podnoszeniu swoich kwalifikacji (w tym na studiach drugiego stopnia),

– samodzielność i odpowiedzialność w zakresie powierzonych mu zadań oraz świadomość konsekwencji popełnionych błędów,

– kreatywność w poszukiwaniu optymalnych rozwiązań,

– uczciwość i rzetelność w prowadzeniu badań i pracy zawodowej,

– umiejętność komunikowania się z otoczeniem i przekazywania podstawowej wiedzy ekonomicznej, otwartość na świat i innych ludzi,

– przygotowanie do aktywnego uczestnictwa w grupie realizującej określone cele społeczno-ekonomiczne.

W celu wykształcania umiejętności praktycznych, niezbędnych w życiu zawodowym wzmacnia się i uzupełnia proces dydaktyczny o kontakt z praktyką gospodarczą, poprzez udział praktyków w zajęciach dydaktycznych, uczestnictwo i działalność w kołach studenckich, współpracę z Akademickim Biurem Karier, a także wyjazdy do przedsiębiorstw w trakcie realizacji niektórych zajęć dydaktycznych.

Absolwent kierunku Ekonomia jest przygotowywany do wykonywania zawodu ekonomisty. W zależności od wybranej grupy przedmiotów, pogłębia on wiedzę i rozwija swoje umiejętności w zakresie preferowanych aspektów ekonomicznych, finansowych, społecznych dotyczących:

gospodarki samorządów terytorialnych,

innowacji w gospodarce,

ekonomiki przedsiębiorstwa.

Celem kształcenia absolwentów, którzy wybrali grupę przedmiotów z zakresu innowacji w gospodarce jest uzyskanie wiedzy z zakresu prowadzenia efektywnej i konkurencyjnej działalności. Student uczy się rozpoznawać przyczyny i skutki występowania zjawisk i procesów gospodarczych w ujęciu międzynarodowym. Absolwent posługuje się językiem specjalistycznym związanym z wyuczonym zawodem. Jest przygotowany do działalności w zakresie: nowoczesnych metod konkurowania, kreowania i wprowadzania innowacyjnych produktów, zarządzania projektami, współpracy przedsiębiorstw z jednostkami badawczo- rozwojowymi, korzystania z różnych form pomocy, w tym ze środków z funduszy Unii Europejskiej. Absolwent jest przygotowany do pracy na stanowiskach operacyjnych, analitycznych i menadżerskich średniego szczebla zarządzania; w przedsiębiorstwach, w instytucjach otoczenia biznesu oraz do prowadzenia własnej działalności gospodarczej. Absolwent umie pracować w zespole i powinien znać język obcy na poziomie biegłości B2. Jest przygotowany do podjęcia studiów drugiego stopnia.

Celem kształcenia absolwentów, którzy wybrali grupę przedmiotów z zakresu gospodarki samorządów terytorialnych jest uzyskanie wiedzy z zakresu uwarunkowań ekonomicznych, prawnych i społecznych funkcjonowania podmiotów oraz instytucji publicznych głównie samorządu terytorialnego. Uzyskane kwalifikacje są przydatne do zatrudnienia na stanowiskach specjalistów w samorządowym oraz prywatnym sektorze usług publicznych (o charakterze gospodarczym i w organizacjach pomocy społecznej), jak i do podejmowania samodzielnej działalności gospodarczej w obszarze usług komunalnych. Studia umożliwiają również zdobycie kwalifikacji do zajmowania stanowisk pracy w ekonomicznej obsłudze rolnictwa i rynku żywności. Absolwent umie pracować w zespole i powinien znać język obcy na poziomie biegłości B2. Jest przygotowany do podjęcia studiów drugiego stopnia.

Celem kształcenia absolwentów, którzy wybrali grupę przedmiotów z zakresu ekonomika przedsiębiorstwa jest uzyskanie wiedzy z zakresu uwarunkowań ekonomiczno-finansowych, prawnych i społecznych funkcjonowania podmiotów gospodarczych w aspekcie bieżącym oraz przyszłościowym. Uzyskane kwalifikacje są przydatne do zatrudnienia na stanowiskach zarządzających podmiotami gospodarczymi, ich jednostkami organizacyjnymi o charakterze produkcyjno-usługowym oraz zarządczym, jak również organizacji systemu informacji doradczej i decyzyjnej. Absolwenci będą także przygotowani do podejmowania samodzielnej działalności gospodarczej w obszarze biznesowym. Studia umożliwiają również zdobycie kwalifikacji do zajmowania stanowisk pracy w jednostkach z ekonomicznego otoczenia działalności przedsiębiorstw, np. w zakresie współpracy z bankiem, pozyskiwania funduszy z Unii Europejskiej, doradztwa finansowo-ekonomicznego. Absolwent umie pracować w zespole i powinien znać język obcy na poziomie biegłości B2. Jest przygotowany do podjęcia studiów drugiego stopnia.