Baner Akademi Piotrkowskiej

Filologia angielska

Rekrutacja

Szczegółowe informacje na temat rekrutacji:
Tel. 44 732 74 18
email: rekrutacja@apt.edu.pl

Absolwent studiów I stopnia kierunku Filologia angielska posiada podstawową wiedzę o języku, literaturze i kulturze z zakresu nauczanych języków oraz umiejętności wykorzystania jej w pracy zawodowej. Legitymuje się zbliżoną do rodzimej znajomością dwóch języków obcych (głównego i dodatkowego) na poziomie biegłości C1 (język główny) i B2 (język dodatkowy) Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego Rady Europy. Nabyte umiejętności umożliwiają absolwentowi nauczanie języków w szkole po ukończeniu studiów I i II stopnia), ale również pracę w wydawnictwach, redakcjach, środkach masowego przekazu, turystyce i sektorze usług wymagających dobrej znajomości języków obcych.

Absolwenci, którzy wybrali w ramach przedmiotów do wyboru kształcenie nauczycielskie, posiadają przygotowanie w zakresie psychologii, pedagogiki oraz dydaktyki, umożliwiające pełnienie funkcji wychowawczych i opiekuńczych.

Kwalifikacje absolwenta:

Absolwent studiów I stopnia wykazuje się znajomością języka angielskiego na poziomie biegłości C1 według Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego (ESOKJ) oraz drugiego języka obcego na poziomie min. B2. Posiada również wiedzę z zakresu języka, kultury, historii i literatury krajów angielskiego obszaru językowego. Absolwent umie pracować z tekstem, gromadzić, selekcjonować, krytycznie oceniać i przetwarzać informacje, poprawnie wnioskować, interpretować i analizować dane zawarte w różnorodnych tekstach fachowych.

Absolwent ścieżki tłumaczeniowej zna różnorodne techniki tłumaczeniowe i potrafi je praktycznie zastosować. Rozumie proces przekładu nastawionego na odbiorcę zna potrzebne do tego celu narzędzia oraz dysponuje znajomością rynku tłumaczeniowego, co umożliwia mu podjęcie pracy zawodowej w firmach tłumaczeniowych, a także uczestniczenie w tworzeniu korpusów językowych stanowiących bazę słowników, używanych następnie w przekładach specjalistycznych.

Po ukończeniu ścieżki nauczycielskiej i odbyciu praktyk pedagogicznych absolwent zna założenia psychologii, pedagogiki oraz metody i techniki nauczania języka angielskiego odpowiednie dla szkoły podstawowej (klasy IV-VIII), podstawy programowe i inne dokumenty oświatowe, potrafi nawiązać kontakt z uczniami, stosuje nowoczesne środki dydaktyczne, potrafi planować pracę na lekcji i motywować uczniów, a także pracować z dziećmi ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. Realizacja ścieżki nauczycielskiej na studiach I stopnia na kierunku filologia angielska stanowi pierwszy etap kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela i jest podstawą do podjęcia studiów II stopnia na tym samym kierunku w ramach tej samej ścieżki.

Absolwent, który ukończył moduł programu Business English zna terminologię biznesową, zasady konstruowania tekstów niezbędnych w pracy w firmach współpracujących z kontrahentami zagranicznymi, potrafi podejmować działania w środowisku międzynarodowym. Posiada kompetencje niezbędne do działań związanych z szeroko pojętą humanistyką i kulturą, na styku humanistyki, biznesu i twórczości, oraz komunikacji wielokulturowej, PR i HR. Jest przygotowany do podjęcia pracy zawodowej w firmach prywatnych, instytucjach i organizacjach, w których wymagana jest bardzo dobra znajomość języka biznesu.

Po ukończeniu studiów I stopnia absolwent może kontynuować kształcenie na studiach II stopnia lub/i studiach podyplomowych.