Baner Akademi Piotrkowskiej

Pielęgniarstwo

Rekrutacja

Szczegółowe informacje na temat rekrutacji:
Tel. 44 732 74 18
email: rekrutacja@apt.edu.pl

Kierunek studiów I stopnia Pielęgniarstwo profil praktyczny w Filii w Piotrkowie Trybunalskim Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach realizowany jest w formie studiów I stopnia i daje możliwość uzyskania tytułu licencjata pielęgniarstwa.

Celem kształcenia na kierunku Pielęgniarstwo studiów I stopnia o profilu praktycznym jest wyposażenie studentów w wiedzę oraz umiejętności pozwalające na podjęcie pracy i odnalezienie się na coraz bardziej wymagającym rynku pracy. To także rozwijanie i wspieranie aktywnego i wszechstronnego udziału studentów i absolwentów w życiu Uczelni i społeczeństwa oraz przygotowanie absolwentów do osiągania sukcesów i świadomego kierowania rozwojem własnym, zgodnie z koncepcją uczenia się przez całe życie, wynikającą z zaleceń zawartych w strategicznych dokumentach i polityce UE.

Kierunek ma profil praktyczny i mieści się w obszarze kształcenia z zakresu nauk medycznych, nauk o zdrowiu oraz nauk o kulturze fizycznej, pozwalając tym samym na przekazanie studentom wiedzy oraz umiejętności niezbędnych w pracy zawodowej pielęgniarki/pielęgniarza. Życie i zdrowie człowieka jest wartością nadrzędną i ochronie tych wartości powinno być podporządkowane każde działanie z zakresu pielęgniarstwa. To co łączy i spaja zawód pielęgniarki i pielęgniarza jest związane z szeroko pojmowanym dobrem pacjenta, czyli z poszanowaniem jego godności, autonomii oraz ochroną życia i zdrowia, w związku z powyższym jednym z kluczowych celów kształcenia jest kształtowanie nienagannej postawy etyczno-moralnej oraz przygotowanie do udzielania świadczeń z zakresu pielęgniarstwa na najwyższym poziomie.

Studia przygotowują do sprawowania profesjonalnej opieki medycznej nad pacjentem. W ramach nabytych kompetencji absolwent pielęgniarstwa przygotowany jest do rozpoznawania potrzeb zdrowotnych, diagnozowania stanu zdrowia pacjenta, planowania i sprawowania profesjonalnej zindywidualizowanej opieki pielęgniarskiej, samodzielnego udzielania określonych świadczeń zapobiegawczych, diagnostycznych, leczniczych oraz do prowadzenia edukacji zdrowotnej. Program studiów opracowany został zgodnie z obowiązującymi standardami i realizowany jest z wykorzystaniem metod aktywizujących w nowocześnie wyposażonych pracowniach specjalistycznych. Wszystkie zajęcia prowadzą profesjonaliści z dużym doświadczeniem klinicznym i dydaktycznym.

Istnieje możliwość zgłębiania tajników zawodu w innych ośrodkach akademickich na terenie Polski w ramach projektu MOST, oraz dzięki projektowi ERASMUS plus w licznych uczelniach świata.

Absolwent studiów I stopnia Pielęgniarstwo profil praktyczny w Filii w Piotrkowie Trybunalskim będzie dobrze przygotowany do pracy we wszystkich, zarówno publicznych, jak i niepublicznych jednostkach opieki zdrowotnej (szpitalach, przychodniach, domach pomocy społecznej, żłobkach) oraz do prowadzenia samodzielnej działalności gospodarczej w zakresie usług medyczno-pielęgniarskich, a także profilaktyki i edukacji zdrowotnej. Uzyska dyplom, który umożliwi podjęcie pracy pielęgniarki/pielęgniarza w innych krajach Unii Europejskiej.