Baner Akademi Piotrkowskiej

Rekrutacja

Szczegółowe informacje na temat rekrutacji:
Tel. 44 732 74 18
email: rekrutacja@apt.edu.pl

Na kierunku Logistyka prowadzony będzie proces kształcenia w duchu samodzielnego myślenia i swobodnej wymiany poglądów. Studenci zdobędą wiedzę dotyczącą zasad działalności logistycznej podmiotów gospodarczych oraz istoty zarządzania współczesnymi podmiotami gospodarczymi. Będą w pełni rozumieć istotę podejścia systemowego i procesowego w logistyce. Poznają zasady sterowania przepływami informacji, środków, zasobów ludzkich i materialnych, a także istotę logistycznej obsługi klienta. Zdobędą teoretyczną i praktyczną wiedzę w zakresie organizowania i realizowania operacyjnej działalności logistycznej w podmiotach gospodarczych oraz samorządach terytorialnych. Studenci po ukończeniu studiów licencjackich, będą posiadali praktyczne umiejętności umożliwiające im prezentowanie i uzasadnianie poglądów związanych z dążeniem do poprawy operacyjnego zarządzania logistycznego, a także podejmowania działań zmierzających do usprawniania realizowanych procesów logistycznych w obszarach funkcjonowania podmiotów gospodarczych oraz samorządów terytorialnych.

Kompetencje absolwenta kierunku Logistyka będą rozwijane w ramach proponowanych przedmiotów do wyboru:

– grupa przedmiotów z zakresu: zarządzanie logistyczne w przedsiębiorstwie,

– grupa przedmiotów z zakresu: logistyka transportu i spedycji.

Głównym celem kształcenia na kierunku studiów Logistyka jest ukształtowanie sylwetki absolwenta posiadającego określony zasób wiedzy z zakresu funkcjonowania nowoczesnych systemów logistycznych, organizacji transportu i spedycji oraz umiejętności menedżerskich. Studia na kierunku Logistyka przygotowują do organizowania, zarządzania i kontrolowania systemów logistycznych w przedsiębiorstwie. Absolwent tego kierunku powinien:

− posiadać wiedzę w dziedzinie organizowania, funkcjonowania, zarządzania i kontrolowania nowoczesnych systemów logistycznych, transportu i spedycji;

− posiadać umiejętności analizy otoczenia rynkowego i konkurencyjnego przedsiębiorstwa, zasobów wewnętrznych oraz planowania strategii logistycznych, zarządzania produkcją i usługami, finansami i personelem przedsiębiorstwa;

− umieć dokonywać wyboru form przepływów w łańcuchu logistycznym oraz zarządzać zapasami i kosztami logistycznymi;

− umieć wdrażać optymalne strategie transportu wewnętrznego i zewnętrznego, opracowywać plany zamówień usług transportowych oraz dystrybucji produktów;

− mieć wyrobiony nawyk ustawicznego samokształcenia, pozwalający elastycznie dostosowywać się do zmieniającego się otoczenia i podjęcia studiów drugiego stopnia.

Absolwenci studiów pierwszego stopnia będą wyposażeni w wiedzę oraz umiejętności i kompetencje umożliwiające im zatrudnienie na stanowiskach menedżerów i specjalistów operacyjnych w organizacjach biznesowych, w tym – w nowoczesnych przedsiębiorstwach sektora TSL oraz sektora publicznego (m.in.: urzędy, przedsiębiorstwa transportu publicznego, jednostki służby zdrowia, wojsko, policja, straż graniczna).