Baner Akademi Piotrkowskiej

Pedagogika specjalna

Rekrutacja

Szczegółowe informacje na temat rekrutacji:
Tel. 44 732 74 18
email: rekrutacja@apt.edu.pl

Oferta kształcenia na kierunku Pedagogika specjalna jest dostosowana do wyzwań współczesnego świata, generuje zapotrzebowanie na kształcenie pedagogów specjalnych. Efekty kształcenia pozwolą na przygotowanie absolwenta do wykonywania wyżej wymienionego zawodu. Zdobyte wiadomości, pozyskane umiejętności i nabyte kompetencje w zakresie poszczególnych subdyscyplin pedagogiki oraz nauk pomocniczych zapewnią właściwe przygotowanie do pracy z osobami ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi oraz zagrożonymi niedostosowaniem społecznym, tym samym wyposażając absolwenta do szeroko pojętych działań pomocowych, zaradczych i interwencyjnych i wychowawczych zarówno w placówkach oświatowych, jak i w środowisku otwartym. Koncepcją kształcenia na kierunku Pedagogika specjalna jest merytoryczne i metodyczne przygotowanie studenta do wykonywania zawodu pedagoga specjalnego oraz nabycie przez studentów wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych zgodnie ze standardami kształcenia nauczycieli (Rozporządzenie Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 2 sierpnia 2019 roku w sprawie standardów kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela).

Absolwenci kierunku Pedagogika specjalna znajdą zatrudnienie w placówkach oświatowych: ogólnodostępnych, integracyjnych i specjalnych, poradniach psychologiczno-pedagogicznych, warsztatach terapii zajęciowej, świetlicach socjoterapeutycznych, placówkach wsparcia dziennego, placówkach opiekuńczo-wychowawczych, ochotniczych hufcach pracy, policyjnych izbach dziecka, zakładach poprawczych i schroniskach dla nieletnich, ośrodkach readaptacji społecznej.