Baner Akademi Piotrkowskiej

Historia

Rekrutacja

Szczegółowe informacje na temat rekrutacji:
Tel. 44 732 74 18
email: rekrutacja@apt.edu.pl

Studia pierwszego stopnia dają absolwentowi kierunku historia wszechstronną wiedzę w zakresie historii powszechnej i Polski, zwłaszcza wiedzę o charakterze ogólnym, wiedzę o procesach historycznych, procesach i zjawiskach „długiego trwania”, umiejętność analizy procesów historycznych w skali zarówno globalnej, jak i regionalnej oraz ujmowania treści historycznych w związki przyczynowo-skutkowe. Absolwent posiądzie również umiejętność integrowania wiedzy historycznej uzyskanej z różnych źródeł. Absolwent będzie miał także świadomość konieczności uzupełniania wiedzy oraz będzie aktywnym i tolerancyjnym uczestnikiem życia społecznego. Po ukończeniu studiów pierwszego stopnia absolwent będzie posiadał też znajomość języka obcego na poziomie biegłości B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego Rady Europy, a także umiejętność wykorzystywania odpowiednich dla kierunku technologii informatycznych. Będzie cechował się też ogólnym wykształceniem humanistycznym.

W ramach programu student ma możliwość wyboru dwóch bloków tematycznych:

Archiwistyka – wybierający ten blok przedmiotów student zdobywa i poszerza wiedzę o specyfice pracy w archiwach różnego typu: w archiwach zakładowych, w państwowych jednostkach organizacyjnych, jednostkach samorządu terytorialnego i innych jednostkach samorządowych, również w podmiotach prywatnych (zajmujących się np. przechowalnictwem i archiwizacją dokumentacji niearchiwalnej), firmach i przedsiębiorstwach na samodzielnych stanowiskach biurowych (sekretariat, kancelaria); stanowiskach pracy w archiwach podległych Naczelnej Dyrekcji Archiwów Państwowych, Instytucie Pamięci Narodowej – Komisji Ścigania Zbrodni Przeciwko Narodowi Polskiemu (przede wszystkim w Biurze Udostępniania i Archiwizacji Dokumentów), pracy nad dokumentem i jego obiegiem (również w kontekście naukowym).

Wojskowość i rekonstrukcja historyczna – wybierający ten blok przedmiotów student zdobywa i poszerza wiedzę o specyfice pracy w: administracji, instytucjach i strukturach działających na rzecz obronności państwa oraz w redakcjach specjalistycznych periodyków i czasopism, a także w lokalnych mediach; w muzeach i placówkach związanych z prowadzeniem działalności kulturalnej; uzyskuje także wiedzę na temat prowadzenie własnej grupy rekonstrukcyjnej.