Baner Akademi Piotrkowskiej

Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna

Rekrutacja

Szczegółowe informacje na temat rekrutacji:
Tel. 44 732 74 18
email: rekrutacja@apt.edu.pl

Koncepcją kształcenia na kierunku Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna jest merytoryczne i metodyczne przygotowanie studenta do zawodu nauczyciela w przedszkolu oraz w klasach I-III szkoły podstawowej. W toku jednolitych studiów magisterskich o profilu ogóloakademickim student zdobędzie złożoną wiedzę ogólnopedagogiczną, historyczno-filozoficzną i psychologiczną niezbędną do zrozumienia społeczno-kulturowego kontekstu kształcenia, wychowania i pracy opiekuńczej oraz kształtowania własnego rozwoju zawodowego. Będzie przygotowany do kompetentnego wykorzystywania w praktyce pedagogicznej interdyscyplinarnej wiedzy i umiejętności z zakresu różnych przedmiotów realizowanych w toku studiów.

Celem strategicznym jest zapewnienie edukacji na najwyższym poziomie, tak by absolwenci kierunku Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna posiadali wiedzę, umiejętności i kompetencje społeczne zgodne z programem studiów i byli tym samym przygotowani do wyzwań w zmieniającej się rzeczywistości społecznej oraz do potrzeb rynku pracy. Swoją postawą reprezentowali wysokie standardy etyczne i zaangażowanie w działalność zawodową.

Efekty uczenia się w zakresie wiedzy ogólnokierunkowej pozwolą na przygotowanie do wykonywania zawodu nauczyciela. Zdobyte wiadomości z zakresu pedagogiki przedszkolnej i wczesnoszkolnej oraz pozyskane umiejętności wspierania rozwoju dzieci w wieku przedszkolnym i uczniów klas I-III, a także nabyte kompetencje społeczne wpisujące się w formułę edukacji ustawicznej. Efekty uczenia się umożliwią realizację podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego dla I etapu edukacyjnego. Studia obejmą treści z zakresu podstawy edukacji pedagogiki przedszkolnej i wczesnoszkolnej, podstawy psychologii dla nauczycieli, dydaktyk szczegółowych, wspierania rozwoju dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym. Ponadto zagadnienia z zakresu alternatywnych form kształcenia, nauczania dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. Student uzyska przygotowanie psychologiczno-pedagogiczne, w tym do kreatywnej pracy z dziećmi w przedszkolu i klasach początkowych, zapozna się z organizacją pracy przedszkola i szkoły oraz elementami prawa oświatowego.

Dzięki efektom uczenia się w zakresie umiejętności student będzie potrafił dokonać nie tylko obserwacji zjawisk pedagogicznych w przedszkolu i w szkole, ale również będzie umiał podjąć odpowiednie działania w celu rozwiązania zaistniałych problemów edukacyjnych i wychowawczych. Będzie potrafił dokonać diagnozy potrzeb każdego ucznia zarówno zdolnego, jak i ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, będzie motywował ucznia do nauki szkolnej i rozwijania swoich zainteresowań oraz umiejętnie dostosowywał metody dydaktyczne w celu uzyskania pożądanych efektów uczenia się.

Uzyskane kompetencje społeczne pozwolą na efektywną pracę zespołową w gronie pedagogicznym oraz na współpracę z rodzicami wychowanków/uczniów, jak i ze specjalistami placówek wspierających funkcje przedszkola i szkoły. Kierując się dobrem dziecka i stojąc na straży przestrzegania jego praw będzie współdziałał z przedstawicielami instytucji i placówek, w działalność których wpisana jest idea podmiotowego traktowania dziecka.

Dopełnieniem treści teoretycznych w programie studiów kierunku Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna jest umiejętnie połączenie ich z praktycznym przygotowaniem studenta do wykonywania zawodu nauczyciela wychowania przedszkolnego i nauczania początkowego. Program studiów na kierunku Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna uwzględnia zapotrzebowanie społeczne oraz zmiany na regionalnym i krajowym rynku pracy. Ponadto jest zgodny ze standardami kształcenia nauczycieli oraz założeniami Polskich Ram Kwalifikacji. Absolwenci znajdą zatrudnienie na lokalnym rynku pracy, tj. w przedszkolach oraz w szkołach podstawowych również w tych, z którymi Instytut ma nawiązaną współpracę. Placówki te, będące interesariuszami zewnętrznymi, po zapoznaniu się z programem studiów kierunku wyraziły pozytywną opinię zgodności efektów uczenia się z potrzebami edukacyjnymi lokalnego rynku pracy.