Baner Akademi Piotrkowskiej

Pedagogika

Rekrutacja

Szczegółowe informacje na temat rekrutacji:
Tel. 44 732 74 18
email: rekrutacja@apt.edu.pl

Studia pierwszego stopnia na kierunku Pedagogika stanowią pierwszy etap kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela-wychowawcy. Są podstawą do podjęcia studiów drugiego stopnia na tym samym kierunku w ramach ścieżki nauczycielskiej.

Program studiów realizowany jest w ramach różnych ścieżek kształcenia.

Absolwent studiów pierwszego stopnia, który zrealizował grupę przedmiotów z zakresu pedagogiki opiekuńczo-wychowawczej z terapią zajęciową (ścieżka nauczycielska)pozyskuje wiedzę pedagogiczną umożliwiającą organizację i realizację procesów wychowawczych, edukacyjnych oraz profilaktycznych w obrębie działań opiekuńczych oraz wspomagających rozwój dziecka i jego rodziny. Ponadto posiada wiedzę na temat współczesnych dokonań w dziedzinie pracy opiekuńczo-wychowawczej (ze szczególnym uwzględnieniem specyfiki funkcjonowania współczesnych systemów wsparcia rodziny i opieki nad dzieckiem, jak również światowych trendów w tym zakresie). Dysponuje praktycznymi umiejętnościami w zakresie diagnozowania potrzeb dziecka i rodziny, planowania i realizacji działań opiekuńczo-wychowawczych (w tym o charakterze profilaktycznym i terapeutycznym), komunikacji interpersonalnej, wzbogacania oraz doskonalenia swojej wiedzy i warsztatu metodycznego. Absolwent jest przygotowany do aktywnego i profesjonalnego uczestnictwa w działalności opiekuńczo-wychowawczej. Dostrzega moralne i etyczne problemy związane z działalnością pedagoga i wychowawcy.

Absolwent studiów pierwszego stopnia, który zrealizował grupę przedmiotów z zakresu pedagogiki resocjalizacyjnej z profilaktyką uzależnień(ścieżka nauczycielska)posiada umiejętności w zakresie diagnozowania zagrożeń (w tym uzależnień) i opracowania planu oddziaływań resocjalizacyjnych z uwzględnieniem nowoczesnych metod terapii. Treści programowe studiów uwzględniają m.in. wiedzę z zakresu: pedagogiki, psychologii, profilaktyki, terapii oraz innych obszarów oddziaływań profesjonalnego wsparcia w sytuacji zachowań patologicznych ze szczegółowym uwzględnieniem uzależnień. Absolwent wyposażony w charakterystyczne dla tej ścieżki kształcenia wiedzę, umiejętności i kompetencje społeczne przygotowany jest do samodzielnej pracy resocjalizacyjnej z młodzieżą, osobami dorosłymi, grupami, a także do uczestnictwa w kompleksowych działaniach w ramach interwencji i profilaktyki społecznej. Potrafi dostrzegać oraz samodzielnie i twórczo rozwiązywać problemy teoretyczne i praktyczne w zakresie uzależnień, umie prowadzić badania społeczne, przygotowywać i realizować projekty. Jest nastawiony na działalność prospołeczną w środowisku lokalnym oraz na rozwiązywanie problemów z zakresu szeroko rozumianej patologii społecznej. Program studiów w zakresie pedagogiki resocjalizacyjnej z profilaktyką uzależnień ma charakter interdyscyplinarny. Obejmuje studia teoretyczne i przygotowanie praktyczne umożliwiające nabycie umiejętności w zakresie rozpoznawania zagrożeń dzieci, młodzieży i dorosłych, określania potrzeb i prowadzenia profilaktyki, a także tworzenia sytuacji społecznych w pełni chroniących przed uzależnieniami.

Absolwent studiów pierwszego stopnia, który zrealizował grupę przedmiotów z zakresu doradztwa edukacyjno-zawodowego i personalnego(ścieżka nauczycielska)poza gruntowną wiedzą pedagogiczno-psychologiczną, posiada wiedzę służącą realizacji zadań związanych z wyborem zawodu, przekwalifikowaniem się lub dostosowaniem do potrzeb rynku pracy. Absolwent wyposażony jest w umiejętności osobiste i merytoryczne do prowadzenia porad indywidualnych i grupowych przydatnych w analizie potencjału kandydata do pracy oraz świadomym planowaniu jego kariery zawodowej. Potrafi prowadzić postępowanie diagnostyczne i oddziaływania pomocowe dla osób na różnych etapach życia – od dzieciństwa do późnej dorosłości, w ramach idei kształcenia ustawicznego. Potrafi sprawnie porozumiewać się przy użyciu różnych kanałów i technik komunikacyjnych z osobami korzystającymi z pomocy doradczej, specjalistami w zakresie doradztwa edukacyjno-zawodowego i personalnego, jak i z odbiorcami spoza grona specjalistów, korzystając z nowoczesnych rozwiązań technologicznych. Potrafi skutecznie udzielać pomocy w planowaniu kształcenia i kariery zawodowej.