Baner Akademi Piotrkowskiej

Studia I stopnia licencjackie

Administracja

Celem uczenia się jest przekazanie wiedzy z zakresu szeroko rozumianych nauk społecznych, w tym przede wszystkim nauk o prawie i administracji. Studenci kierunku administracja nabywają wiedzę, kompetencje społeczne, a przede wszystkim umiejętności umożliwiające działania proobywatelskie (prospołeczne), uzyskują wszechstronne przygotowanie do pełnienia różnorodnych ról społecznych, do sprawowania różnorodnych funkcji (w tym menedżerskich) w szeroko rozumianej administracji, zarówno w administracji publicznej (rządowej i samorządowej), gospodarczej, jak i w instytucjach oraz podmiotach niepublicznych. Uzyskują też kompetencje związane z edukacją obywatelską i umiejętnością promowania właściwych jej treści. Administracja jako kierunek studiów stanowi jeden z trwałych elementów wiedzy współczesnego urzędnika bez względu na miejsce, w którym będzie on zatrudniony. Studiowanie na tym kierunku ma na celu przede wszystkim przygotować nowoczesnych administratywistów, profesjonalnych, przyszłych urzędników do wykonywania zadań związanych z pracą w instytucjach sektora publicznego. Wymienione umiejętności i postawy zostają osadzone na zdobytej w trakcie studiów wiedzy teoretycznej i praktycznej z zakresu problematyki wiążącej się ze sferą działalności administracji publicznej, jak również wiedzy na temat fundamentalnych instytucji ekonomicznych, gospodarczych, społecznych i prawnych.

Bezpieczeństwo narodowe

Bezpieczeństwo publiczne – wybierający ten blok przedmiotów przygotowuje specjalistów dla potrzeb systemu bezpieczeństwa państwa, w tym administracji publicznej, przedsiębiorstw państwowych i prywatnych, organizacji pozarządowych współpracujących z administracją publiczną wszystkich szczebli. Studia przygotowują także przyszłych funkcjonariuszy służb i dowódców formacji mundurowych oraz urzędników. Absolwenci mogą funkcjonować w samorządach wszystkich szczebli, szczególnie w zespołach i centrach zarządzania kryzysowego, w firmach ochroniarskich, ale też w Policji, służbach specjalnych lub firmach chroniących przed cyberatakami. W ramach tego bloku przedmiotów absolwent zna istotę zarządzania zespołami ludzkimi i dowodzenia, funkcje i style, potrafi porównać i ocenić kierowanie i dowodzenie. Posiada teoretyczne podstawy o zjawiskach i procesach zachodzących w podejmowaniu decyzji i cyklach działań. Absolwent identyfikuje struktury i procedury kierowania, potrafi wykorzystywać techniczne środki zarządzania, w tym narzędzia informatycznego wspomagania procesów kierowania.

Ekonomia

Ukończenie studiów na kierunku Ekonomia umożliwia uzyskanie gruntownej wiedzy z zakresu ekonomii, pozwala na zrozumienie mechanizmów ekonomicznych zachodzących we współczesnych gospodarkach, a także poznanie narzędzi ilościowych wykorzystywanych w badaniach ekonomicznych i służących do rozwiązywania problemów decyzyjnych, strategicznych i operacyjnych.

Ponadto, studia na tym kierunku kształtują w absolwentach odpowiednie postawy i kompetencje społeczne, pozwalające na odgrywanie aktywnej, obywatelskiej roli w życiu społeczności, a zwłaszcza w życiu gospodarczym.

Filologia angielska

Absolwent studiów I stopnia kierunku Filologia angielska posiada podstawową wiedzę o języku, literaturze i kulturze z zakresu nauczanych języków oraz umiejętności wykorzystania jej w pracy zawodowej. Legitymuje się zbliżoną do rodzimej znajomością dwóch języków obcych (głównego i dodatkowego) na poziomie biegłości C1 (język główny) i B2 (język dodatkowy) Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego Rady Europy. Nabyte umiejętności umożliwiają absolwentowi nauczanie języków w szkole po ukończeniu studiów I i II stopnia), ale również pracę w wydawnictwach, redakcjach, środkach masowego przekazu, turystyce i sektorze usług wymagających dobrej znajomości języków obcych.

Absolwenci, którzy wybrali w ramach przedmiotów do wyboru kształcenie nauczycielskie, posiadają przygotowanie w zakresie psychologii, pedagogiki oraz dydaktyki, umożliwiające pełnienie funkcji wychowawczych i opiekuńczych.

Finanse i rachunkowość

Absolwent kierunku finanse i rachunkowość może podjąć pracę przede wszystkim w działach finansowo-księgowych przedsiębiorstw, instytucji prywatnych i publicznych; bankach i innych instytucjach finansowych; biurach rachunkowych i firmach konsultingowych; podmiotach sektora finansów publicznych, np. urzędy i izby skarbowe, urzędy administracji samorządowej; jednostkach administracji państwowej lokalnej i centralnej; instytucjach pozarządowych; instytucjach sektora ubezpieczeniowego; agencjach rozwoju regionalnego; własnych przedsiębiorstwach.

Grupy przedmiotów do wyboru oraz praktyki odbywane w toku studiów dają studentom dodatkowe kompetencje i możliwości zatrudnienia.

Szeroka wiedza z zakresu finansów i rachunkowości przedsiębiorstw daje możliwość zatrudnienia na stanowiskach, związanych z księgowością i finansami w różnych przedsiębiorstwach jako: współtworzący politykę finansową przedsiębiorstwa, analityk finansowy, asystent doradcy inwestycyjnego. Absolwenci są przygotowani do podjęcia pracy w poszczególnych działach księgowości. Są również przygotowani do wykorzystania rachunku kosztów, jako narzędzia zarządzania zasobami wytwórczymi. Dysponują wiedzą niezbędną do prowadzenia działalności gospodarczej na własny rachunek.

Historia

Studia pierwszego stopnia dają absolwentowi kierunku historia wszechstronną wiedzę w zakresie historii powszechnej i Polski, zwłaszcza wiedzę o charakterze ogólnym, wiedzę o procesach historycznych, procesach i zjawiskach „długiego trwania”, umiejętność analizy procesów historycznych w skali zarówno globalnej, jak i regionalnej oraz ujmowania treści historycznych w związki przyczynowo-skutkowe. Absolwent posiądzie również umiejętność integrowania wiedzy historycznej uzyskanej z różnych źródeł. Absolwent będzie miał także świadomość konieczności uzupełniania wiedzy oraz będzie aktywnym i tolerancyjnym uczestnikiem życia społecznego. Po ukończeniu studiów pierwszego stopnia absolwent będzie posiadał też znajomość języka obcego na poziomie biegłości B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego Rady Europy, a także umiejętność wykorzystywania odpowiednich dla kierunku technologii informatycznych. Będzie cechował się też ogólnym wykształceniem humanistycznym.

Logistyka

Na kierunku Logistyka prowadzony będzie proces kształcenia w duchu samodzielnego myślenia i swobodnej wymiany poglądów. Studenci zdobędą wiedzę dotyczącą zasad działalności logistycznej podmiotów gospodarczych oraz istoty zarządzania współczesnymi podmiotami gospodarczymi. Będą w pełni rozumieć istotę podejścia systemowego i procesowego w logistyce. Poznają zasady sterowania przepływami informacji, środków, zasobów ludzkich i materialnych, a także istotę logistycznej obsługi klienta. Zdobędą teoretyczną i praktyczną wiedzę w zakresie organizowania i realizowania operacyjnej działalności logistycznej w podmiotach gospodarczych oraz samorządach terytorialnych. Studenci po ukończeniu studiów licencjackich, będą posiadali praktyczne umiejętności umożliwiające im prezentowanie i uzasadnianie poglądów związanych z dążeniem do poprawy operacyjnego zarządzania logistycznego, a także podejmowania działań zmierzających do usprawniania realizowanych procesów logistycznych w obszarach funkcjonowania podmiotów gospodarczych oraz samorządów terytorialnych.

Pedagogika

Studia pierwszego stopnia na kierunku Pedagogika stanowią pierwszy etap kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela-wychowawcy. Są podstawą do podjęcia studiów drugiego stopnia na tym samym kierunku w ramach ścieżki nauczycielskiej.

Program studiów realizowany jest w ramach różnych ścieżek kształcenia.

Absolwent studiów pierwszego stopnia, który zrealizował grupę przedmiotów z zakresu pedagogiki opiekuńczo-wychowawczej z terapią zajęciową (ścieżka nauczycielska)pozyskuje wiedzę pedagogiczną umożliwiającą organizację i realizację procesów wychowawczych, edukacyjnych oraz profilaktycznych w obrębie działań opiekuńczych oraz wspomagających rozwój dziecka i jego rodziny. Ponadto posiada wiedzę na temat współczesnych dokonań w dziedzinie pracy opiekuńczo-wychowawczej (ze szczególnym uwzględnieniem specyfiki funkcjonowania współczesnych systemów wsparcia rodziny i opieki nad dzieckiem, jak również światowych trendów w tym zakresie). Dysponuje praktycznymi umiejętnościami w zakresie diagnozowania potrzeb dziecka i rodziny, planowania i realizacji działań opiekuńczo-wychowawczych (w tym o charakterze profilaktycznym i terapeutycznym), komunikacji interpersonalnej, wzbogacania oraz doskonalenia swojej wiedzy i warsztatu metodycznego. Absolwent jest przygotowany do aktywnego i profesjonalnego uczestnictwa w działalności opiekuńczo-wychowawczej. Dostrzega moralne i etyczne problemy związane z działalnością pedagoga i wychowawcy.

Pielęgniarstwo

Kierunek studiów I stopnia Pielęgniarstwo profil praktyczny w Filii w Piotrkowie Trybunalskim Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach realizowany jest w formie studiów I stopnia i daje możliwość uzyskania tytułu licencjata pielęgniarstwa.

Celem kształcenia na kierunku Pielęgniarstwo studiów I stopnia o profilu praktycznym jest wyposażenie studentów w wiedzę oraz umiejętności pozwalające na podjęcie pracy i odnalezienie się na coraz bardziej wymagającym rynku pracy. To także rozwijanie i wspieranie aktywnego i wszechstronnego udziału studentów i absolwentów w życiu Uczelni i społeczeństwa oraz przygotowanie absolwentów do osiągania sukcesów i świadomego kierowania rozwojem własnym, zgodnie z koncepcją uczenia się przez całe życie, wynikającą z zaleceń zawartych w strategicznych dokumentach i polityce UE.

Zarządzanie

Na kierunku Zarządzanie proces kształcenia prowadzony będzie w duchu samodzielnego i twórczego myślenia oraz swobodnej wymiany poglądów. Studenci zdobędą wiedzę z zakresu funkcjonowania takich organizacji, jak: przedsiębiorstw, instytucji publicznych, organizacji non-profit, podmiotów ochrony zdrowia oraz zarządzania zasobami ludzkimi.