Baner Akademi Piotrkowskiej

Zarządzanie

Rekrutacja

Szczegółowe informacje na temat rekrutacji:
Tel. 44 732 74 18
email: rekrutacja@apt.edu.pl

Na kierunku Zarządzanie proces kształcenia prowadzony będzie w duchu samodzielnego i twórczego myślenia oraz swobodnej wymiany poglądów. Studenci zdobędą wiedzę z zakresu funkcjonowania takich organizacji, jak: przedsiębiorstw, instytucji publicznych, organizacji non-profit, podmiotów ochrony zdrowia oraz zarządzania zasobami ludzkimi.

Kompetencje absolwenta kierunku Zarządzanie będą rozwijane w ramach proponowanych przedmiotów do wyboru:

– grupa przedmiotów z zakresu zarządzanie przedsiębiorstwem,

– grupa przedmiotów z zakresu zarządzanie publiczne,

– grupa przedmiotów z zakresu zarządzanie zasobami ludzkimi,

– grupa przedmiotów z zakresu zarządzanie w ochronie zdrowia.

Absolwent studiów licencjackich kierunku Zarządzanie będzie posiadał praktyczne umiejętności w zakresie: krytycznej analizy, formułowania sądów, interpretacji i oceny zjawisk i procesów zarządzania przedsiębiorstwami i organizacjami publicznymi w różnej skali, oceny wpływu otoczenia na te zjawiska (w szczególności środowiska rynkowego i konkurencyjnego firmy), skutecznego zarządzanie projektami oraz będzie przygotowany do podejmowania decyzji zarządczych oraz strategicznych. Absolwent studiów będzie przygotowany do czynnego uczestnictwa w życiu gospodarczym i społecznym na lokalnym, regionalnym, krajowym i globalnym rynku, w tym również do prowadzenia własnej działalności gospodarczej.

Studia pierwszego stopnia kierunku Zarządzanie stwarzają perspektywy zatrudnienia we wszystkich działach gospodarki. na różnych stanowiskach pracy, np.: specjalistycznych w systemie zarządzania, kierowniczych, menadżerów średniego i wyższego szczebla, doradców i konsultantów w organizacjach o charakterze gospodarczym lub publicznym, a także do prowadzenia własnej firmy.

Cele uczenia się studentów studiów na kierunku Zarządzanie o profilu praktycznym są następujące:

1. Uzyskanie wiedzy z nauk o zarządzaniu i jakości oraz specjalistycznej wiedzy w zakresie zarządzania przedsiębiorstwem, zarządzania organizacją publiczną, zarządzania zasobami ludzkimi oraz zarządzania w ochronie zdrowia, a także osiągnięcie przez nich umiejętności samodzielnego stosowania metod i technik zarządzania.

2. Zdobycie umiejętności pełnienia poszczególnych ról na różnych szczeblach kariery zawodowej; umiejętności przywódczych, interpersonalnych i koncepcyjnych; umiejętności twórczego myślenia i działania, związanych z koniecznością dostosowywania się do zmiennych warunków otoczenia.

3. Przygotowanie do wykonywania pracy w przedsiębiorstwach, instytucjach finansowych i niefinansowych różnych sektorów rynku, instytucjach publicznych, organizacjach non-profit, jednostkach ochrony zdrowia oraz w działach odpowiadających za zarządzanie zasobami ludzkimi.

4. Zdobycie umiejętności dodatkowych, tj. znajomość technik komputerowych, języka obcego, pracy zespołowej; przygotowania do podjęcia pracy zgodnej ze ścieżką kształcenia, w tym umiejętności pozyskania i weryfikacji informacji z różnych źródeł, ich przetwarzania, analizy, syntezy i prezentacji wyników.

Absolwent studiów licencjackich kierunku Zarządzanie zna: zasady profesjonalnego zarządzania poszczególnymi obszarami przedsiębiorstwa przy wykorzystaniu nowoczesnych narzędzi wspierających podejmowanie decyzji finansowych; tworzenia biznesplanów, opracowywania i wdrażania strategii, zarządzania projektami wdrożeniowymi, rozwiązywania problemów, modele polityki personalnej, metody i techniki zarządzania zasobami ludzkimi, zasady budowania motywacji pracowników oraz roli i zadań działu personalnego w organizacji.

Absolwent łączy wiedzę i umiejętności z zakresu nauk o zarządzaniu i jakości oraz ekonomii i finansów, a także dyscyplin komplementarnych (np. psychologia, socjologia, prawo), pozwalających na rozpoznawanie, diagnozowanie i rozwiązywanie problemów gospodarczych w przedsiębiorstwach, instytucjach finansowych i jednostkach samorządu terytorialnego w skali regionu, kraju i na arenie międzynarodowej.

Absolwent ma umiejętności językowe zgodne z wymaganiami określonymi dla poziomu B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego.

Absolwent studiów licencjackich kierunku Zarządzanie może kontynuować kształcenie na studiach drugiego stopnia, których rekrutacja i wymagania wstępne przewidują kompetencje zdobyte na studiach pierwszego stopnia na kierunku Zarządzanie. Może również rozpocząć studia magisterskie w krajach, w których obowiązuje dwustopniowy system kształcenia uniwersyteckiego. Ponadto może podjąć studia podyplomowe i kursy dokształcające w różnych uczelniach, uzupełniające jego wykształcenie.

Zakres efektów uczenia się na tym kierunku umożliwia absolwentom przygotowanie do pracy w:

– przedsiębiorstwach produkcyjnych, handlowych i usługowych,

– firmach konsultingowych, firmach szkoleniowych,

– podmiotach sektora finansów publicznych (np. urzędach i izbach skarbowych, urzędach administracji samorządowej),

– jednostkach administracji państwowej lokalnej i centralnej,

– instytucjach pozarządowych,

– instytucjach finansowych,

– podmiotach ochrony zdrowia (np. przychodniach, szpitalach),

– własnych przedsiębiorstwach.

Grupy przedmiotów do wyboru oraz praktyki odbywane w toku studiów dają absolwentom dodatkowe kompetencje i możliwości zatrudnienia.