Baner Akademi Piotrkowskiej

Diagnoza i terapia pedagogiczna

Dostępne tryby studiów:

Rekrutacja

Szczegółowe informacje na temat rekrutacji:
Tel. 44 732 74 18
email: rekrutacja@apt.edu.pl

Studia kierowane są do osób, które planują uzyskać kwalifikacje nauczyciela terapeuty pedagogicznego, jednego ze specjalistów, odpowiedzialnych za organizację pomocy psychologiczno-pedagogicznej w szkołach, (zgodnie z § 27 Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 9 lipca 2020 r. w sprawie zasad organizacji i udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach (Dz.U. 2020, poz. 1280 tekst jed. z późn. zm.).

Czas trwania (liczba semestrów): 3 semestry
Planowany termin rozpoczęcia (rok akademicki): 2024/2025
Kierownik studiów: dr Katarzyna Szymczyk

Kryteria kwalifikacji: o przyjęcie na studia podyplomowe mogą ubiegać się osoby posiadające przygotowanie pedagogiczne, które ukończyły studia wyższe (pierwszego lub pierwszego i drugiego stopnia łącznie lub jednolite magisterskie) na kierunku pedagogika, pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna oraz nauczyciele zatrudnieni zgodnie z obowiązującymi aktami prawnymi (zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 sierpnia 2017 r. w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli, Dz.U. 2020 poz. 1289 z późn. zm.)

Możliwości zatrudnienia/typowe miejsca pracy: studia przygotowują do wykonywania zawodu nauczyciela terapeuty pedagogicznego. Kwalifikacje uzyskane w trakcie studiów podyplomowych zapewniają merytoryczne przygotowanie do prowadzenia zajęć korekcyjno-kompensacyjnych dla uczniów z deficytami rozwojowymi lub specyficznymi trudnościami w uczeniu się, zajęć wspomagających wychowawczą funkcję rodziny, zapobiegających zachowaniom dysfunkcyjnym uczniów oraz wspierających ich rozwój.